แถลงข่าวรับรางวัลมหาวิทยามหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม

แถลงข่าวรับรางวัลมหาวิทยามหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล, รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และ ศ.เกียรติคุณ สกล พันธุ์ยิ้ม

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6 MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6 “ผู้อำนวยการพบปะชาว MB” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา ของสถาบันฯได้มีโอกาสพบปะและสื่อสาร รวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม