Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF – Level 2

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี ในโอกาสที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 Read More …

รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรยา จาตุรงคกุล (กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล) ในโอกาสที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย Read More …

รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More …

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Dr. Duncan Richard Smith ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563” จากผลงานวิจัย เรื่อง เชื้อไวรัสซิกา: การศึกษาทำความเข้าใจการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในประเทศไทย และการวิเคราะห์หากลไกในระดับโมเลกุลในการจำลองตัวของเชื้อไวรัส

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Read More …

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
จากสำนักนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สุธี ยกส้าน
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Read More …