ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง สถาบันฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากการใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุล มาต่อยอดและถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตกุ้ง โดยมีผลงานที่โดดเด่นได้แก่ แม่กุ้งก้ามกรามที่ให้ลูกกุ้งเพศผู้ และการผลิตลูกกุ้งโดยไม่ตัดตาเพื่อหลีกเลี่ยงการทรมานสัตว์ เป็นการลดต้นทุนการผลิตกุ้งของเกษตรกร ศูนย์วิจัยฯ มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญปัญหาของการผลิตกุ้งของเกษตรกรซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ศูนย์วิจัยฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) และเชื่อมโยงกับสาธารณะ (Public engagement) ส่งผลให้ศูนย์วิจัยฯ เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้สถาบันฯ ก้าวสู่ความเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise)