เชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน นักศึกษา ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติโดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More …

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS 600 Neurobiology

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS 600 Neurobiology Read More …