เกษียณสำราญประจำปี พ.ศ. 2564

เกษียณสำราญประจำปี พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 WE MB: RETIREMENT 2021 “The Photograph” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564
WE MB: RETIREMENT 2021 “The Photograph”

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6335ac090493a6e805f7fbffab4bebf9

Meeting number: 2641 783 0437
Password: wemb2021

** สถาบันฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านใช้ภาพพื้นหลัง (background)

WE MB เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราชาว MB ** Read more