ขอแสดงความยินดี : ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการได้เข้าร่วมการนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฯ

    ขอแสดงความยินดี : ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการได้เข้าร่วมการนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฯ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติบัตรจากการได้เข้าร่วมการนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ทั้งสิ้น 2 รายการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ Molecular Pathology Laboratory โดย ดร.อติชาต กวดกิจการ และ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยชีววิทยาโมเลกุลกุ้ง C212 โดย ดร. สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา