ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาชีวเคมี