ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.พัชริยา พรรณศิลป์

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.พัชริยา พรรณศิลป์ (ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล