ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยมหิดล