Congratulations

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล โครงการการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ประเภท Engagement Strategies for Online

Congratulations: ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ฉลองรัตน์ โนรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล โครงการการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ประเภท Blended Learning Course

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาชีวเคมี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรยา จาตุรงคกุล (กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล) ในโอกาสที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.พัชริยา พรรณศิลป์ (ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล

  Congratulations, Class of 2020!!
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (MGGE) และหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ (NS) ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาชีวเคมี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Dr. Duncan Richard Smith ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563” จากผลงานวิจัย เรื่อง เชื้อไวรัสซิกา: การศึกษาทำความเข้าใจการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในประเทศไทย และการวิเคราะห์หากลไกในระดับโมเลกุลในการจำลองตัวของเชื้อไวรัส

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”