คณาจารย์และนักวิจัย

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม

 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร
  Head of Molecular Agricultural Biosciences Cluster

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

Albert John Ketterman, Ph.D.,
Assoc. Prof.

รองศาสตราจารย์ .ดร.ชาติชาย กฤตนัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล ภูธนกิจ

ดร.พณิช บุญสนองชีพ

ดร.สพ.ญ.คคนางค์ บูรณะอำนวย

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล

 

ดร.พงโสภี อัตศาสตร์

ดร.ภัทรันดา จารีย์

 

ดร.อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์

 

ดร.ชลธิชา ใสสว่าง

อ.ดร.ศิริรัตน์ กุมาร

ดร.ศุภจิต สระเพชร

ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์
  Head of Molecular Medical Biosciences Cluster

Duncan Richard Smith, Ph.D., Prof.

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

อ.ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

ดร.วรรณภา สอนใจ

Bruno Vincent, Ph.D.

ดร.อติชาต กวดกิจการ

อ.ดร.นิตวรา วิกัน

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์
  Head of Thalassemia Research Center

อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

 

อ.ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล

อ.ดร.พัชริยา พรรณศิลป์

 

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
  Head of Research Center for Neuroscience

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

อ.ดร.ชุติกร นพรัตน์

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน(ที่ปรึกษา)

อ.ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล
  Head of Center for Vaccine Development

อ.ดร.อลิตา คงชนะกุล

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์

 

อ.ดร.ดวงนภา ก่อวนิช

ภก.ดร.จักรพันธ์ โคมัยกุล

อ.ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
   Head of Center for Biomedical Instrument

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ