คณาจารย์และนักวิจัย

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร
  Head of Molecular Agricultural Biosciences Cluster

 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

Albert John Ketterman, Ph.D.,
Assoc. Prof.

รองศาสตราจารย์ .ดร.ชาติชาย กฤตนัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล ภูธนกิจ

ดร.พณิช บุญสนองชีพ

ดร.สพ.ญ.คคนางค์ บูรณะอำนวย

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล

 

ดร.พงโสภี อัตศาสตร์

ดร.ภัทรันดา จารีย์

 

ดร.อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์

 

ดร.ชลธิชา ใสสว่าง

อ.ดร.ศิริรัตน์ กุมาร

ดร.ศุภจิต สระเพชร

ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์
  Head of Molecular Medical Biosciences Cluster

Duncan Richard Smith, Ph.D., Prof.

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์

อ.ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

Bruno Vincent, Ph.D.

ดร.วรรณภา สอนใจ

ดร.อติชาต กวดกิจการ

อ.ดร.นิตวรา วิกัน

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์
  Head of Thalassemia Research Center

อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

 

อ.ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล

อ.ดร.พัชริยา พรรณศิลป์

 

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
  Head of Research Center for Neuroscience

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

อ.ดร.ชุติกร นพรัตน์

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน(ที่ปรึกษา)

อ.ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล
  Head of Center for Vaccine Development

อ.ดร.อลิตา คงชนะกุล

 

อ.ดร.ดวงนภา ก่อวนิช

ภก.ดร.จักรพันธ์ โคมัยกุล

อ.ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
   Head of Center for Biomedical Instrument

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช