คณาจารย์และนักวิจัย

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร
  Head of Molecular Agricultural Biosciences Cluster

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล ภูธนกิจ

รองศาสตราจารย์ .ดร.วิภา จึงจตุพรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์

ดร.ศุภจิต สระเพชร

อ.ดร.ศิริรัตน์ กุมาร

Albert John Ketterman, Ph.D.,
Assoc. Prof.

รองศาสตราจารย์ .ดร.ชาติชาย กฤตนัย

ดร.ชลธิชา ใสสว่าง

ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์

ดร.คคนางค์ บูรณะอำนวย

ดร.อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

ดร. พณิช บุญสนองชีพ

 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ

ดร.ภัทรันดา จารีย์

 

ดร.พงโสภี อัตศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์
  Head of Molecular Medical Biosciences Cluster

ศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ

Bruno Vincent, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้

Duncan Richard Smith, Ph.D., Prof.

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

อ.ดร.นิตวรา วิกัน

ดร.วรรณภา สอนใจ

อ.ดร.ดวงนภา ก่อวนิช

ดร.อติชาต กวดกิจการ

อ.ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

อ.ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์
  Head of Molecular Medical Biosciences Cluster

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์
  Head of Thalassemia Research Center

อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

อ.ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล

อ.ดร.พัชริยา พรรณศิลป์

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
  Head of Research Center for Neuroscience

ดร.ชุติกร นพรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

อ.ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล
  Head of Center for Vaccine Development

อ.ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์

อาจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และสารสนเทศ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
   Head of Center for Biomedical Instrument

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ดร. พิมพ์วลัญช์ เตไชยกูล

 นักวิจัย