ผู้บริหาร

Director

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

  ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Deputy Director

 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้

 

Assistant Director

อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

 

Duncan Richard Smith, Ph.D., Prof.

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

 

อ.ดร.อลิตา คงชนะกุล

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์

 

นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, M.A.

  เลขานุการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล