บริการตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง

อัตราค่าบริการตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง พ.ศ. 2562

รายการ การตรวจวิเคราะห์ อัตราค่าบริการ
บุคคล/หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
กรณีตรวจเป็นรายบุคคล
1. ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพื้นฐาน (Basic EEG)
1.1 ระยะเวลาตรวจ 30 นาที 1,000.00 บาท 2,000.00 บาท
1.2 ระยะเวลาตรวจ 60 นาที 1,500.00 บาท 3,000.00 บาท
1.3 ระยะเวลาตรวจ 120 นาที 2,500.00 บาท 4,000.00 บาท
2. ค่าวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าสมองพื้นฐาน
(คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพื้นฐาน)
2.1 การอ่านผลกราฟคลื่นไฟฟ้าสมอง ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
2.2 การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (qEEG) 1,000.00 บาท 2,000.00 บาท
3. ค่าตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองอีอาร์พี
(ERP; Event-related potentials)
3.1 ร่วมกับแบบทดสอบความตั้งใจจดจ่อ / สมาธิ (attention) โดยการแยกแยะเสียง 1,500.00 บาท 3,000.00 บาท
3.2 ร่วมกับแบบทดสอบความตั้งใจจดจ่อ / สมาธิ (attention) โดยการแยกแยะรูป 1,500.00 บาท 3,000.00 บาท
3.3 ร่วมกับแบบทดสอบด้านการยับยั้งตนเอง (inhibition) 2,000.00 บาท 4,000.00 บาท
3.4 ร่วมกับแบบทดสอบด้านความจำขณะใช้งาน (working memory) 2,500.00 บาท 5,000.00 บาท
3.5 ร่วมกับแบบทดสอบด้านการยืดหยุ่นของกระบวนการคิด (cognitive flexibility) 2,500.00 บาท 5,000.00 บาท
3.6 ร่วมกับชุดแบบทดสอบด้านทักษะสมอง EF (executive functions) 5,000.00 บาท 8,000.00 บาท
กรณีตรวจเป็นกลุ่ม
คิดตามอัตรารายบุคคล ร่วมกับส่วนลดดังต่อไปนี้
ผู้เข้ารับการตรวจอยู่ระหว่าง 5-10 คน รับส่วนลด 5 % จากยอดรวม
ผู้เข้ารับการตรวจอยู่ระหว่าง 11-19 คน รับส่วนลด 10 % จากยอดรวม
ผู้เข้ารับการตรวจตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป รับส่วนลด 15 % จากยอดรวม
ติดต่อสอบถามได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
โทร. 02-441-9003-7 ต่อ 1026
E-mail: vorasith.sir@mahidol.ac.th หรือ drvorasith@gmail.com