การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย” ด้วยระบบออนไลน์ Zoom

ผู้ที่สมัครลำดับที่ 51 เป็นต้นไป ได้รับสิทธิสำรองที่นั่งในการเข้าร่วมอบรม หากผู้แจ้งความประสงค์ลำดับที่ 1-50 ไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครของท่าน และเลื่อนผู้สมัครสำรองลำดับต่างๆ เข้าร่วมอบรม

ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ

ภาคบรรยายและปฏิบัติการ จำนวน 50 ราย

ค่าลงทะเบียนรายละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”
เลขที่บัญชี 016-2-10322-3
และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : ratinan.jee@mahidol.ac.th
นางสาวรตินันทร์ จีนสมุทร์

ระหว่างวันที่ 28–29 ตุลาคม 2564
เวลา 08.3016.00 น.  
จัดโดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย Read more

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย เอกสารโครงการอบรม การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย เอกสารประชาสัมพันธ์

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

นางสาวชนิกานต์  บุญช่วย
โทรศัพท์ 09 9245 1698  หรือ 0 2441 9003–6 ต่อ 1205 หรือ 1242
e-mail address : chanikarn.boo@mahidol.ac.th
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

[ “รับเพิ่มอีก จำนวน 1 ที่” : หมดเขตรับสมัคร ภายในวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ]