นักศึกษาติดต่อเข้าฝึกงาน

[widget id=”ajaxsearchlitewidget-3″]

trainee-visitors

ขอให้นักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ประสานงานภาควิชา/ คณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อให้ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์ที่มีข้อมูลดังนี้

1.1 ชื่อ นามสกุลนักศึกษา
1.2 ชั้นปีการศึกษา ภาค และคณะ ที่นักศึกษาสังกัด
1.3 ช่วงเวลาที่ต้องการมาฝึกงาน
1.4 ชื่ออาจารย์ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลที่ได้ประสานงานเบื้องต้นเพื่อขอฝึกงาน (ถ้าไม่ได้ติดต่อ หรือยังไม่มีการตอบรับจากอาจารย์ในสถาบันฯ ทางสถาบันฯจะจัดสรรให้)
1.5 หนังสือขอความอนุเคราะห์ ลงนามโดยคณบดี หรือผู้แทนคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด

2.ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวมาที่สถาบันฯ ตามที่อยู่

หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
     ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ชรินทร์ แพเรือง เบอร์ 02 4419003-7 ต่อ 1226
    petcharin.par@mahidol.edu

Link:สำหรับการกรอกใบสมัครเข้าฝึกงาน ในปี 2565 

เมื่อทางสถาบันฯ ได้รับเอกสาร จะดำเนินการตอบรับเป็นลำดับต่อไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย (Bench Fee) ในบางกรณี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click