การตรวจแอลฟาธาลัสซีเมียโดยเทคนิค LAMP

ชุดตรวจแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ด้วยตาเปล่าและวิธีการเตรียมชุดตรวจดังกล่าวยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103000578

ชุดตรวจหาความผิดปรกติบนยีนแอลฟาโกลบินโดยเทคนิค LAMP (loop mediated isothermal amplification) นี้ ง่ายต่อการวิเคราะห์ผลมากกว่าเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบอื่น ๆ โดยไม่ จำเป็นต้องใช้เครื่อง PCR ที่มีราคาแพง เพียงแค่เครื่องอุ่นหลอดทดลองหรืออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่า เทคนิคนี้สามารถตรวจแอลฟาธาลัสซีเมียเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ได้แก่ แอลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิดเซ้าอีสท์เอเชีย (–SEA) และ ไทย (–THAI)

thalassemia

รูปแสดงผลการตรวจหาชนิดการกลายพันธุ์ของโรคแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 ด้วยวิธี LAMP