นวัตกรรม

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล
กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง