ITA

Slide

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

Slide

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

previous arrow
next arrow

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ
หรือ Integrity & Transparency Assessment (ITA)

มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง ได้คะแนน 91.41 ระดับ A โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับ A อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ติดต่อกัน ดังนี้

  •  ปี พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 91.41
  •  ปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 91.08
  •  ปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 91.18

 

ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ หรือ Integrity & Transparency Assessment (ITA) มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาจัดทำเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยการประเมินจะมี 3 ประเภท คือ

  • IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) ประเมินด้วยแบบประเมิน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือบุคลากรที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • EIT (External Integrity and Transparency Assessment) ประเมินด้วยแบบประเมิน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ นักศึกษาและผู้รับบริการ
  • OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ประเมินจากข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการด้านพัสดุ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)
1.ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อ
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
8.Q&A
 Inbox facebook

9.Social Network

2.การบริหารงาน

10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17.E-Service

การให้บริการภายนอก

การให้บริการภายใน

3.การบริหารเงินงบประมาณ

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

5.การส่งเสริมความโปร่งใส

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บุคคลภายนอก

บุคลากร

การป้องกันการทุจริต: 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต: 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

40.รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
43.การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน