กิจกรรม KM เรื่อง “รับจ้างวิจัย”

กิจกรรม KM  เรื่อง “รับจ้างวิจัย”

   หัวข้อ KM “เรื่อง รับจ้างวิจัย


เรื่อง “รับจ้างวิจัย”

วิทยากร: นายอำนาจ ชะนะมา
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

เรื่อง “การเบิกจ่าย”

วิทยากร: นางสาวรตินันทร์ จีนสมุทร์
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 กิจกรรม KM  เรื่อง “รับจ้างวิจัย” Read more

 

Online Register View

(บรรยายเป็นภาษาไทย)
ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.–14.30 น.
การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

ลงทะเบียนภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาวใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.02-441-9003 ต่อ 1208 อีเมล klairung.sri@mahidol.ac.th