การคำนวณขนาดตัวอย่างเพื่อการทดลองโดยใช้โปรแกรม G* Power

กิจกรรม KM :การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคำนวณขนาดตัวอย่างเพื่อการทดลองโดยใช้โปรแกรม G* Power”


Read more


(บรรยายเป็นภาษาไทย)

Online Register View

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี อุณหพิพัฒน์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30–15.30 น.
ณ ห้องประชุม A107 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ:  ผู้เข้าร่วมอบรมโปรดนำโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพร้อมติดตั้งโปรแกรม G* Power ให้เรียบร้อย มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการด้วย

รับจำนวนจำกัด 40 คน
*เฉพาะบุคลากร/นักศึกษา สังกัดสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น*

ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02 441 9003- 7 ต่อ 1208
อีเมล klairung.sri@mahidol.ac.th