กิจกรรม KM: เรื่อง “การจัดอบรมที่ก่อให้เกิดรายได้ @MB”

กิจกรรม KM: เรื่อง “การจัดอบรมที่ก่อให้เกิดรายได้ @MB”


นวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.–14.30 น.
การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

Read more
Online Register View

วิทยากร:
เรื่อง “การบริหารจัดการ การจัดอบรม
นางสาวชนิกานต์ บุญช่วย
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

วิทยากร:
เรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารการจัดอบรม
นางสาวพจมาน สิทธิไพศาลกุล
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาวณัฐติยา เดชพรหม
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.02-441-9003 ต่อ 1218 อีเมล nuttiya.dec@mahidol.ac.th