กิจกรรม KM เรื่อง ” การจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินทุนวิจัย ดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง”

กิจกรรม KM   เรื่อง  " การจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินทุนวิจัย ดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง”

กิจกรรม KM เรื่อง ” การจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินทุนวิจัย ดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง”


วิทยากร: นางสาวผ่องศรี สว่างสุขสกุล
งานบริหารจัดการ
หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30–14.30 น.

การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

บรรยายเป็นภาษาไทย

กิจกรรม KM   เรื่อง  Read more
Online Register View

ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
นางสาวณัฐติยา เดชพรหม หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. 0 2441-9003 ext 1218 Email: nuttiya.dec@mahidol.ac.th