กิจกรรม KM : หัวข้อ “How to write a manuscript: The view from the new generation”

กิจกรรม KM : หัวข้อ  “How to write a manuscript: The view from the new generation”

กิจกรรม KM : หัวข้อ “How to write a manuscript: The view from the new generation”


วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร นิ่มละมูล
ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30–14.30 น.
การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting
บรรยายภาษาไทย

กิจกรรม KM : หัวข้อ  “How to write a manuscript: The view from the new generation” Read more
Online Register View

ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
นางนารีรัตน์ เนียมทอง หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. 0 2441-9003 ext 1215
Email: nareerat.nea@mahidol.ac.th