กิจกรรม KM : A guide to International grant agencies

กิจกรรม KM : A guide to International grant agencies


กิจกรรม KM :หัวข้อเรื่อง “A guide to International grant agencies

วิทยากร: “International grant agencies
รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00–11.00 น.

การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting [บรรยายเป็นภาษาไทย]

 

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางนารีรัตน์ เนียมทอง หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. 0 2441-9003 ext 1215 Email: nareerat.nea@mahidol.ac.th