เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS 651 Neuroendocrinology


Read more

(2 Credits)
Date: April – May 2023
Time: 09.30 – 11.30 | 13.00 – 15.00 p.m.
Contact:
For more information, please contact: Asst. Prof. Sukonthar Ngampramuan, Ph.D.
E-mail: sukonthar.nga@mahidol.edu