เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS610 Introductory Neuroscience


Read more

Link รายละเอียดวิชาในระบบ MAP-C บัณฑิตวิทยาลัย
https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/MAP-C-All.php

9.30-11.30 and 13.00-15.00
Mon, Wed and Fri
January 9, 2023 to January 20, 2023

Course coordinator: Asst. Prof. Dr. Sujira Mukda
Email: sujira.muk@mahidol.edu