เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG513: Gene expression and its applications

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG513: Gene expression and its applications

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG513: Gene expression and its applications โดยวิชานี้จะแนะนํานักศึกษาให้รู้จักกับแนวคิด และเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านการแสดงออกของยีน

Read more

** สามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **
เนื้อหารายวิชา : คลิก
รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/life-long/Detail.php?ID=1199
วันที่เปิดสอน : 23 กันยายน 2564 ถึง 14 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุศล ภูธนกิจ (kusol.poo@mahidol.ac.th)