เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 651: Neuroendocrinology

เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 651: Neuroendocrinology

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 651: Neuroendocrinology

มาร่วมเรียนรู้ทฤษฎีและศึกษาทดลองถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับต่อมไร้ท่อ กลไกการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนผ่านระบบประสาท เพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย และพฤติกรรม รวมทั้งอิทธิพลของฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการทำงานของระบบประสาทควบคุมการทำงานของอวัยวะ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 651: Neuroendocrinology Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/MBNS651_Neuroendocrinology-2022.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=2381

วันที่เปิดสอน : 8 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ (sukonthar.nga@mahidol.ac.th)