เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 653: Clinical Neuroscience

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBNS 653: Clinical Neuroscience

มาร่วมเรียนรู้การจำแนกชนิดโรคทางระบบประสาทและจิตเวช อาการวิทยาของโรคทางระบบประสาท อาการปวดศีรษะและโรคปวดศีรษะไมเกรน โรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยในเด็กและผู้ใหญ่ ความผิดปกติของพัฒนาการสมอง โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย โรคจิตเภท ความผิดปกติของอารมณ์ การตรวจร่างกายทางระบบประสาท การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคทางระบบประสาท การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การสัมภาษณ์ทางจิตเวชและการตรวจสภาพจิต แบบทดสอบทางจิตวิทยา ความรู้สติและการตรวจการนอนหลับ หลักการรักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช รวมทั้งจริยธรรมทางการแพทย์
Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/MBNS653_Clinical-Neuroscience-2022.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=2382

วันที่เปิดสอน : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ. ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ (vorasith.sir@mahidol.edu และ อ. ดร.จิราพร ปานมณี (jiraporn.pam@mahidol.edu)