เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBSB 505: Molecular diagnosis and therapy

เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBSB 505: Molecular diagnosis and therapy

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBSB 505: Molecular diagnosis and therapy

นักศึกษาจะได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอณูพันธุศาสตร์ที่ใช้วินิจฉัยโรค หรือทำนายความรุนแรงของโรค และรักษาโรค ทั้งในระดับ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษาโรค
เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBSB 505: Molecular diagnosis and therapy Read more

** ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรได้ **

เนื้อหารายวิชา : https://mb.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/Course-Syllabus-MBSB505_update.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=2363

วันที่เปิดสอน : 18 สิงหาคม – 17 พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิสา ทับสุวรรณ (alisa.tub@mahidol.ac.th)