กิจกรรม Alumni Talk ครั้งที่ 3

กิจกรรม Alumni Talk ครั้งที่ 3

กิจกรรม Alumni Talk ครั้งที่ 3


วิทยากร : ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ
หัวหน้าหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน (CENTER OF NANOIMAGING : CNI)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Investigator,
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (EHT)

Topic : How to survive (as a scientist) in a harsh environment.
Date : วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
Time : 13.30 น. – 15.30 น
[ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย]

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25/11/2564
กิจกรรม Alumni Talk ครั้งที่ 3 Read more


Online Register View

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
นางสาวศิริพร มนต์เกษมศิริ โทร. 02 441 9003-7 ต่อ 1316 อีเมล siriporn.mon@mahidol.edu