คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence

คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence


“Providing Tips to Accelerate Your Career” คำกล่าวประโยคสั้น ๆ แต่มีความหมายอย่างยั่งยืนของผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ที่กล่าวไว้ในคราวประชาสัมพันธ์ วันเปิดคลินิก ก.พ.อ. MB Excellence วันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งท่านให้ความหมายของประโยคนี้อย่างชัดเจนถึงเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของคลินิก ซึ่งจะเห็นว่าในการสื่อสารองค์กรทุกครั้งของกิจกรรม Meet the Director
คลินิก ก.พ.อ. MB Excellence Read more