นักศึกษา

รางวัล Best Presentation Award, Poster presentation I Pharmacology ประจำปี 2565

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายพลวิทย์ วิสมกา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ผศ.ดร. สุจิรา มุกดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award, Poster presentation I Pharmacology จากงาน The Science of Successful Ageing: Physiopharmacological Perspective and Beyond

รางวัล Outstanding Thesis Award ประจำปี 2565

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โอภาส โชคทรัพย์มณี ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Outstanding Thesis Award, 2022 (Category: Biological Sciences)

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับอุดมศึกษา” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ การสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น

รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย “Best Presentation Award” ประจำปี 2565

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติพล ศรีอ่อนรอด นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย “Best Presentation Award” จากงานวิจัยเรื่อง “GENETIC DIVERSITY OF Babesia bovis BASED ON SPHERICAL BODY PROTEIN 2 (sbp-2) GENE IN CATTLE IN PHATTHALUNG PROVINCE,…

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัต ปุณยกนก นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

รางวัล Best Oral Presentation Award ประจำปี 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรประภา ดวงไชยเงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรับรางวัล “Best Oral Presentation Award” จากผลงานวิจัยเรื่อง “DNA Barcoding Analysis and Phylogenetic Relationships of Phytophthora melonis” ในงาน The 33rd Annual Meeting of Thai Society…

รางวัลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 คน ได้แก่
1) นางสาวณัฐพร พากเพียร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2) นางสาววิภาพร ขนอม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณภา สอนใจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 (One Distinguished Thesis Award) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก (รางวัลวิทยานิพนธ์ดี) จากวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “Understanding Thalassemia: Benefits and Deficits” โดยมี Prof. Dr. Duncan Richard Smith เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก