โครงการ Meet the Innopreneurs ครั้งที่ 4

โครงการ Meet the Innopreneurs ครั้งที่ 4

Online Register View

หัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่ Spin-off company: จุดหมายไม่ไกลเกินจริงของงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9.30–12.00 น.
ลงทะเบียนภายใน วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์ ดร. อลิสา วังใน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chief Technology officer บริษัท ไบโอม จำกัด
(บรรยายภาษาไทย)

Read more

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
นางสาวศิริพร มนต์เกษมศิริ
โทร 02 441 9003-7 ต่อ 1316
อีเมล siriporn.mon@mahidol.edu