วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

vission

vission

   รวมสรุปเนื้อหา Meet the Director

Meet the Director #1

ภายหลังจากที่ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ในโอกาสนี้นับเป็นการพบประชาคมชาว ชีวโมเลกุลอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในงาน “Meet the Director” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้อง ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม เพื่อแถลงแนวทางในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ของ สถาบันฯ คือ “เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล” ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับ นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
  Read more

Meet the Director #2

มีทิศทางชัดเจน วิจัยเข้มแข็ง รักษากฎระเบียบ” นี่คือคำชื่่นชมจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้เล่าให้พวกเราชาว MB ฟังในงาน Meet the Director ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นภาพทิศทางการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมที่จะก้าวสู่วิสัยทัศน์ของสถาบันฯ นั่นคือ “การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับ โลกด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
   Read more

Meet the Director #3

เพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารได้” ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จึงใช้เวที MEET THE DIRECTOR เป็นช่องทางในการสื่อสารนโยบายการบริหารงานของสถาบันฯ เพื่อนำเสนอกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
   Read more

Meet the Director #4

“ชาว MB ต้องมุ่งมั่นที่จะสั่งสมความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้าน เชี่ยวชาญ รู้จริง สมเหตุ สมผล เป็นบุคคลของส่วนรวม สร้างสามัคคี”

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561: ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ใช้เวที Meet the Director เป็นช่องทางในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้บุคลากรภายในสถาบันฯ ร่วมรับรู้และเข้าใจพร้อมนำไปปฏิบัติ โดย Meet the Director ครั้งที่ 4 ได้นำการใช้เว็บ Slido (เข้าใช้งานผ่าน slido.com) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการถาม-ตอบระหว่างบุคลากรกับผู้อำนวยการและทีมบริหารในลักษณะการสื่อสารสองทาง ตลอดจนโหวตคำตอบของโพลที่ตั้งไว้ นั่นคือ สวัสดิการเพื่อชาว MB และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนกลาง โดยไม่จำเป็นต้องยกมือตอบคำถามผ่านไมโครโฟน ทำให้บุคลากรสะดวกในการถามตอบอย่างตรงประเด็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากที่ประชุมโดยตรง และเน้นนโยบายของการมีส่วนร่วมแบบสองทาง ทาง

  Read more

Meet the Director # 5

 Meet the Director # 5th :“เป้าหมายที่ท้าทาย คือ มีพัฒนาการของผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อสังคม ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างยั่งยืน”

Meet the Director # 6

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6 “ผู้อำนวยการพบปะชาว MB” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา
ของสถาบันฯได้มีโอกาสพบปะและสื่อสาร รวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม