แบบสอบถามกลางมหาวิทยาลัย

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยฯ / ของสถาบันฯ


  • แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริหารเอกสาร (สารบรรณมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ 2565
บัดนี้ >5 ม.ค. 2565
  • แบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
15 ต.ค. 2564 – 15 พ.ย. 2564
  • แบบสำรวจระดับการรับรู้ และความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับบุคคลภายใน)
บัดนี้ > 20 ส.ค.  2564
  • แบบสำรวจแนวปฏิบัติและความความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และในยุคความปกติใหม่
บัดนี้ > 6 ส.ค.  2564