โครงการอบรมเทคนิคการใช้มัลติมีเดียในการผลิตสื่อการสอน

โครงการอบรมเทคนิคการใช้มัลติมีเดียในการผลิตสื่อการสอน


วิทยากรโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ และรักษาการหัวหน้าหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ใน วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม A107 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562

Read more

Register Online

View Response

:Admin:

 

กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันฯ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1328 (อาภา เอี่ยมคุ้ม)
หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม