News MB

[maxmegamenu location=max_mega_menu_5]
[maxmegamenu location=max_mega_menu_4]

News

  Upcoming events

   หัวข้อ KM “การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรม Meet the Director ครั้งที่ 11

  Student Science Training Program 2022

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับคัดเลือก– เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

Read more | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก | ประกาศผู้ชนะคัดเลือก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ ๓ ส่วนงานขนย้าย งานรื้อถอน งานกั้นผนัง ลิฟต์ขนของและโดยสาร บันไดหนีไฟ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บันไดหนีไฟ | เอกสารประกวด บันไดหนีไฟ

ประกาศยกเลิกรายการจัดซื้อตู้ซีวนิรภัย คลาส 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุตฯ จำนวน 4 ตู้

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซี้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Read more

ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 221 รายการ

  Read more

  ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

ประกาศ ขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 221 รายการ
[เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 221 รายการ] |

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ งาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์_(e-bidding)

All Link

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน เป็นผู้ประดิษฐ์ กรรมวิธีการตรวจโปรตีนเดงกีในปัสสาวะด้วยวิะอีลิซา ที่ได้รับสิทธิบัตรเลขที่ 12478

ขอแสดงความยินดี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์การประกวด MU Energy Awards 2017 การบริการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับรางวัลโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

Congratulations to Dr.Chalongrat Noree on a great occasion that he has received the 2015 Thesis Award (Medical Sciences)

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา :
ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

All Link

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย Special Seminar of MGGE Seminar II ภายใต้หัวข้อเรื่อง Engineering CRISPR-based diagnostic technologies for multiplexed nucleic acid detection

การแสดงปาฐกถา “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 18” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ครบรอบปีที่ 13
เรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งโดยใช้ที-เซลล์ที่มีตัวรับแบบลูกผสม – ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง”

โครงการ Meet the Innopreneurs ครั้งที่ 3
หัวข้อเรื่อง “เคล็ดลับสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์”

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 6 : หัวข้อ “Theory Fruition: Extensive Clinical Practice in Integrative Medicine”

   “ทฤษฎีสมองเด็ด-สำเร็จได้ ประยุกต์ดี มีประโยชน์กับการแพทย์เชิงบูรณาการ

  Student Science Training Program 2022

กิจกรรม KM “แนะนำ ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล” (Mahidol University-Frontier Research Facility)

เชิญเข้าร่วมอบรม Special Seminar in Neuroscience ภายใต้หัวข้อเรื่อง Hippocampus: The command Center of Long-Term Memory Formation

การอบรม “การตัดแต่งพันธุกรรม (Genome Editing)” สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย หลักสูตรภาษาไทย

กิจกรรม KM เรื่อง ” การจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินทุนวิจัย ดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง”

กิจกรรม KM : หัวข้อ “How to write a manuscript: The view from the new generation”

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 5
หัวข้อเรื่อง “Idea Sharing : Step into the challenges and open the opportunity for research abroad”

การประเมินการสอนและจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

KM :Topic “How to write a review: Sharing the experience of a young postdoctoral fellow

กิจกรรม KM :Topic “Scaling up: how to go from a bench to a factory”

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 4
หัวข้อเรื่อง “When Science Fiction inspires the Future”

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป
MBMG 515 Protein Technologies and Applications

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง “ประกาศใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล : ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย”

“โครงการให้ความรู้โรค ธาลัสซีเมียประจำปี 2562”

Special Seminar in Neuroscience “Variant B cystatin C-the risk of age-related macular degeneration.”

กิจกรรม Alumni Talk ครั้งที่ 3

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG514: Protein Structure and Function

เกษียณสำราญประจำปี พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 WE MB: RETIREMENT 2021 “The Photograph” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG513: Gene expression and its applications

MB KM Topics: “How to select a journal and avoid predatory publishers” AND “How to effectively respond to reviewers’ comments”

  กิจกรรมอบรม เรื่อง “ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG512: DNA Engineering

Meet the Innopreneurs หัวข้อเรื่อง “Innovation Driven Entrepreneurship (IDE): Opportunity Exploration for Researchers

Idea Sharing:Transitioning to Working Life and the Journey to Research Instructor in USA

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย” ด้วยระบบออนไลน์ Zoom

All Link

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Knowledge Management Topic “An introduction to overseas research grants(ขอเลื่อนกิจกรรมนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างไร…ห่างไกลอัลไซเมอร์

หัวข้อ KM “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย”

หลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล : จัด Special Seminar

กิจกรรม Knowledge management ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Why and how to write a review article”

KM Title “Selecting a journal and how to avoid predatory publishers

1 2 7

All Link

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยฯ / ของสถาบันฯ

 • แบบสำรวจแนวปฏิบัติและความความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และในยุคความปกติใหม่
บัดนี้ > 6 ส.ค.  2564
 • แบบประเมินการรับรู้และความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
  ประจำปีการศึกษา 2564
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นำระดับสูง/คณะกรรมการบริหาร
  ประจำปีการศึกษา 2564
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบประเมินความผูกพันของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบรรยากาศการทำงาน
  ประจำปีการศึกษา 2563
บัดนี้ > 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
 • แบบสำรวจความพึงใจการใช้งาน We Mahidol Application
บัดนี้ >
 • แบบสำรวจภาพลักษณ์สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ประจำปี 2564
บัดนี้ > 4 มิ.ย. 2564
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 :
  เพื่อประเมินการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหิดล
บัดนี้ > 31 พ.ค. 2564
 • แบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรและนักศึกษาต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
บัดนี้ > 15 พ.ค. 2564
 • แบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570
บัดนี้ > 19 ก.พ. 2564
 • แบบสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์
บัดนี้ > 31 มี.ค. 2564
 • แบบสำรวจ “ความผูกพันและความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย”
>17 ส.ค. ถึง 18 ก.ย. 2563
 • สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจภาพลักษณ์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
>24 ก.ค. 2563
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
บัดนี้เป็นต้นไป
 • แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจระดับการรับรู้ และความเข้าใจในภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
  ผลได้ที่รับจากการสำรวจนี้จะถูกนำมาปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
>30 มิ.ย. 2563
 • ตอบแบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
>30 พ.ค. 2563
 • แบบสอบถามความสำเร็จของการบริหารและการนำองค์กรของผู้นำระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2563
https://mb.mahidol.ac.th/register/648484/ >31 พ.ค. 2563
 • แบบประเมินความผูกพันของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
https://mb.mahidol.ac.th/register/653649/ >31 พ.ค. 2563
 • แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562
https://mb.mahidol.ac.th/register/831443/ >31 พ.ค. 2563
 • แบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหาร
https://mahidol.ac.th/survey2020 >10 เม.ย 2563

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ร่วมงานกับเรา / สมัครเป็นนักวิจัย

สวัสดิการของ MU

สวัสดิการของเรา

ห้องพยาบาล

สถานที่ออกกำลังกาย

ร้านอาหาร