งานบริหารจัดการ

ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

natthanit.sri
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1414

พิชชาภัทร์ หาญปราบ
นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานบริหารจัดการ

pitchapat.han
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1154

พลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ์กร
นิติกร

ployyodchat.pha
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1451

ณรงค์ ทองน้อย
วิศวกร

narong.tho
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1144

สุชาติ มันตะสูตร
วิศวกร

suchat.man
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1142

คมกฤช เตียเจริญ
วิศวกร

komgrit.tia
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1144

วัลลภ ชูศรี
วิศวกรเครื่องกล

wanlop.cho
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1142

ยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

yarnyong.kon
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1101

ณัฐวรรณ ศรีจินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nuttawan.sre
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1117

วินัย ขำโคม
พนักงานพิมพ์

winai.kak
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1117

ตรี เขียวเภกา
ช่างเทคนิค

tri.khe
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1140

วสุ โพธิสัตย์
ช่างเทคนิค

wasu.pot
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1140

นฤชา ปานสวัสดิ์
ช่างซ่อมบำรุง

naruecha.par
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1142

วัลลภ รอดบุญลือ
ช่างซ่อมบำรุง

wonlop.rob
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

คณาธิป มีทวี
พนักงานขับรถยนต์

khanathip.mee
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

ไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์
พนักงานขับรถยนต์

pyroj.vii
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

เพ็ญศรี หงษ์ทอง
พนักงานทั่วไป

pensri.hon
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

สอาจ ทองคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์

saard.thn
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

เฉวียง ม่วงแก้ว
พนักงานทั่วไป

 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

บุญมี ศิริกุล
พนักงานทั่วไป

 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

สุพร อยู่วัด
พนักงานทั่วไป

supron.yua
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

จอมขวัญ สองทวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

jomkhawn.son
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1130

แก้วเกล้า บรรจง
นักวิเทศสัมพันธ์

kaewklao.ban@mahidol.edu
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1111

สุจิต วัชโรทัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

sujit.vat
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1130

ญาดา เอื้อสมิทธ์
นักประชาสัมพันธ์

yada.uas
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1161

ปิณจุฑา รัชตเมธาวิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

pinjutha.rat
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1161

อมรรัตน์ อ่อนจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

amornrat.onc
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1135

อัญชลิกา พลคิด
นักวิชาการเงินและบัญชี

ancharika.pol
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1141

ดลพร พูนบำเพ็ญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

donlaporn.phu
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1147

ภาดา ทองศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

pada.tho
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1143

ปณิชาณัท ญาติบรรทุง
นักวิชาการพัสดุ

panichanat.yat
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1153

พีรศักดิ์ ประสพโภคากร
นักวิชาการพัสดุ

peerasak.pra
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1153

ผ่องศรี สว่างสุขสกุล
นักวิชาการพัสดุ

phongsri.swa
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1153

วิภามาศ แสงนิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี

wipamas.sae
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1128

ณัฐนรี คล้ำพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล

nutnaree.clo
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1120

พิลาวัลย์ ทองสมคิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pilawan.tho
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1137

ปิยพัณภูมิ ทองประสงค์
นักทรัพยากรบุคคล

piyapunbhoom.tho
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1162

จงกล สมพันธ์แพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

jongkol.som
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1159

เชาวนี พันธุ์ลาภะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

chaowanee.pha
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1132