งานบริหารจัดการ

ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

natthanit.sri
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1414

พิชชาภัทร์ หาญปราบ
นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานบริหารจัดการ

pitchapat.han
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1154

เฉวียง ม่วงแก้ว
พนักงานทั่วไป

 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

คณาธิป มีทวี
พนักงานขับรถยนต์

khanathip.mee
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

คมกฤช เตียเจริญ
วิศวกร

komgrit.tia
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1144

ณรงค์ ทองน้อย
วิศวกร

narong.tho
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1144

นฤชา ปานสวัสดิ์
ช่างซ่อมบำรุง

naruecha.par
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1142

ณัฐวรรณ ศรีจินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nuttawan.sre
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1117

เพ็ญศรี หงษ์ทอง
พนักงานทั่วไป

pensri.hon
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

พลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ์กร
นิติกร

ployyodchat.pha
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1451

ไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์
พนักงานขับรถยนต์

pyroj.vii
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

สอาจ ทองคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์

saard.thn
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

สุชาติ มันตะสูตร
วิศวกร

suchat.man
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1142

สุพร อยู่วัด
พนักงานทั่วไป

supron.yua
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127

ตรี เขียวเภกา
ช่างเทคนิค

tri.khe
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1140

วัลลภ ชูศรี
วิศวกร

wanlop.cho
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1142

วัลลภ รอดบุญลือ
ช่างซ่อมบำรุง

wonlop.rob
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1127