งานบริหารจัดการ

[maxmegamenu location=max_mega_menu_5]
[maxmegamenu location=max_mega_menu_4]

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
  งานบริหารจัดการ :
Name-Surname Phone @mahidol.ac.th Note
น.ส. ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม 1414  natthanit.sri .เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
น.ส. พัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ 1159  patchawan.phu หัวหน้างานบริหารจัดการ
น.ส. ปณิชาณัท ญาติบรรทุง 1153  panichanat.yat หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
น.ส. ผ่องศรี สว่างสุขสกุล 1152  phongsri.swa หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
น.ส. พิชชาภัทร์ หาญปราบ 1154  pitchapat.han หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
นางทิพาพัชร์ เมฆะอำนวยชัย 1141  tipaphat.mak หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
นางภาดา ทองศรี 1143  pada.tho หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
น.ส. อมรรัตน์ อ่อนจันทร์ 1135  amornrat.onc หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลิกา พลคิด 1143  ancharika.pol หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
น.ส. พีระยา ทองเย็น 1147  peeraya.ton หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
น.ส. วิภามาศ แสงนิ่ม 1147  wipamas.sae หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
น.ส. ณัฐนรี คล้ำพงษ์ 1120  nutnaree.clo หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางพิลาวัลย์ ทองสมคิด 1137  pilawan.tho หน่วยทรัพยากรบุคคล
นายปิยพัณภูมิ ทองประสงค์ 1162  piyapunbhoom.tho หน่วยทรัพยากรบุคคล
นางณัฐวรรณ ศรีจินดา 1117  nuttawan.sre หน่วยบริหารและธุรการ
นายณรงค์ ทองน้อย 1144  narong.tho หน่วยบริหารและธุรการ
นายคณาธิป มีทวี 1127  khanathip.mee หน่วยบริหารและธุรการ
นายคมกฤช เตียเจริญ 1144  komgrit.tia หน่วยบริหารและธุรการ
น.ส. เฉวียง ม่วงแก้ว หน่วยบริหารและธุรการ
นายตรี เขียวเภกา 1140  tri.khe หน่วยบริหารและธุรการ
นายนฤชา ปานสวัสดิ์ 1142  naruecha.par หน่วยบริหารและธุรการ
น.ส. เพ็ญศรี หงษ์ทอง 1127  pensri.hon หน่วยบริหารและธุรการ
นายไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์ 1127  pyroj.vii หน่วยบริหารและธุรการ
นายยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์ 1101  yarnyong.kon หน่วยบริหารและธุรการ
นายวสุ โพธิสัตย์ 1140  wasu.pot หน่วยบริหารและธุรการ
นายวัลลภ รอดบุญลือ 1127  wonlop.rob หน่วยบริหารและธุรการ
นายวินัย ขำโคม 1127  winai.kak หน่วยบริหารและธุรการ
นายวิโรจน์ ว่องไว 1127  viroje.won หน่วยบริหารและธุรการ
นายสอาจ ทองคุ้ม 1127  saard.thn หน่วยบริหารและธุรการ
นายสุชาติ มันตะสูตร 1142  suchat.man หน่วยบริหารและธุรการ
นางสุพร อยู่วัด  supron.yua หน่วยบริหารและธุรการ
น.ส. พลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ์กร 1451  ployyodchat.pha หน่วยบริหารและธุรการ
นายชูเกียรติ คงคานนท์ 1606-1610  chookiat.kho หน่วยบริหารและธุรการ
นายนพดล มาชมสมบูรณ์ 1606-1610  nopadon.mac หน่วยบริหารและธุรการ
นายจอมขวัญ สองทวี 1130  jomkhawn.son หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
นายสุจิต วัชโรทัย 1130  sujit.vat หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
น.ส. แก้วเกล้า บรรจง 1111  kaewklao.ban@mahidol.edu หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
นายริตกากฤษฏิ์ พูลศรี 1111  ritkakrit.pon หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
น.ส. ญาดา เอื้อสมิทธ์ 1161  yada.uas หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
น.ส. เชาวนี พันธุ์ลาภะ 1132  chaowanee.pha หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ