งานบริหารจัดการ

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
  งานบริหารจัดการ :

Name-Surname Phone @mahidol.ac.th Note
ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม 1414  natthanit.sri .เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
พัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ 1159  patchawan.phu หัวหน้างานบริหารจัดการ
ปณิชาณัท ญาติบรรทุง 1153  panichanat.yat หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
ผ่องศรี สว่างสุขสกุล 1152  phongsri.swa หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
พิชชาภัทร์ หาญปราบ 1154  pitchapat.han หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
พีรศักดิ์ ประสพโภคากร 1153  peerasak.pra หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
ทิพาพัชร์ เมฆะอำนวยชัย 1141  tipaphat.mak หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
ภาดา ทองศรี 1143  pada.tho หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
อมรรัตน์ อ่อนจันทร์ 1135  amornrat.onc หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
อัญชลิกา พลคิด 1143  ancharika.pol หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
วิภามาศ แสงนิ่ม 1128  wipamas.sae หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
ดลพร พูนบำเพ็ญ 1147  donlaporn.phu หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
ณัฐนรี คล้ำพงษ์ 1120  nutnaree.clo หน่วยทรัพยากรบุคคล
พิลาวัลย์ ทองสมคิด 1137  pilawan.tho หน่วยทรัพยากรบุคคล
ปิยพัณภูมิ ทองประสงค์ 1162  piyapunbhoom.tho หน่วยทรัพยากรบุคคล
ณัฐวรรณ ศรีจินดา 1117  nuttawan.sre หน่วยบริหารและธุรการ
ณรงค์ ทองน้อย 1144  narong.tho หน่วยบริหารและธุรการ
คณาธิป มีทวี 1127  khanathip.mee หน่วยบริหารและธุรการ
คมกฤช เตียเจริญ 1144  komgrit.tia หน่วยบริหารและธุรการ
เฉวียง ม่วงแก้ว หน่วยบริหารและธุรการ
ตรี เขียวเภกา 1140  tri.khe หน่วยบริหารและธุรการ
นฤชา ปานสวัสดิ์ 1142  naruecha.par หน่วยบริหารและธุรการ
เพ็ญศรี หงษ์ทอง 1127  pensri.hon หน่วยบริหารและธุรการ
ไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์ 1127  pyroj.vii หน่วยบริหารและธุรการ
ยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์ 1101  yarnyong.kon หน่วยบริหารและธุรการ
วสุ โพธิสัตย์ 1140  wasu.pot หน่วยบริหารและธุรการ
วัลลภ รอดบุญลือ 1127  wonlop.rob หน่วยบริหารและธุรการ
วินัย ขำโคม 1117  winai.kak หน่วยบริหารและธุรการ
วิโรจน์ ว่องไว 1127  viroje.won หน่วยบริหารและธุรการ
สอาจ ทองคุ้ม 1127  saard.thn หน่วยบริหารและธุรการ
สุชาติ มันตะสูตร 1142  suchat.man หน่วยบริหารและธุรการ
สุพร อยู่วัด  supron.yua หน่วยบริหารและธุรการ
พลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ์กร 1451  ployyodchat.pha หน่วยบริหารและธุรการ
นพดล มาชมสมบูรณ์ 1606-1610  nopadon.mac หน่วยบริหารและธุรการ
จอมขวัญ สองทวี 1130  jomkhawn.son หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
สุจิต วัชโรทัย 1130  sujit.vat หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
แก้วเกล้า บรรจง 1111  kaewklao.ban@mahidol.edu หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
ญาดา เอื้อสมิทธ์ 1161  yada.uas หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
เชาวนี พันธุ์ลาภะ 1132  chaowanee.pha หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ