งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

natthanit.sri
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1414

อัญชลี นิรชานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

anchalee.nir@mahidol.edu
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1212

อาภา เอี่ยมคุ้ม
นักวิชาการศึกษา

arpa.eam
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1328

ศศิธร พรมเมศ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ชำนาญงาน)

sasithon.pro
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1330

ศิริพร มนต์เกษมศิริ
นักวิชาการศึกษา

siriporn.mon@mahidol.edu
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1316

สมทรง พึ่งสุขแดง
พนักงานการศึกษา ระดับ ส2

somsong.phe
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1311

สุกลณี สุภาพ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

sukolnee.sup
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1306

วริษา ด้วยดี
นักวิชาการศึกษา

warisa.dua
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1331

ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ
นักวิชาการศึกษา

klairung.sri
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1208

นารีรัตน์ เนียมทอง
นักบริหารงานวิจัย

nareerat.nea
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1215

ณัฐติยา เดชพรหม
นักบริหารงานวิจัย

nuttiya.dec@mahidol.ac.th
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1218

ชะเอม ไพเราะ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

chaaim.pha
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1606-1610

ชลากร ธเนศศรียานนท์
นักวิทยาศาสตร์

chalakorn.tan
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1251

ชนิกานต์ บุญช่วย
นักวิทยาศาสตร์

chanikarn.boo
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1205

ชาตรี มานะอุดมการ
พนักงานห้องปฏิบัติการ

chatri.man
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

ดามพ์ ชัยมงคล
ผู้ช่วยวิจัย

dam.cha
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1259

ดวงนภา วัลยาภรณ์
นักวิทยาศาสตร์

duangnapa.wan
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

เอกรัฐ รอดภัย
นักปฏิบัติการวิจัย

ekkarat.rod
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

กัญญารัตน์ โคตรทา
พนักงานห้องปฏิบัติการ

gunyarut.crd
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

Htut Htut Htoo, MBBS
ผู้ช่วยวิจัย

htuthtut.hto
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1437

ไอยคุปต์ ขุนศรี
นักปฏิบัติการวิจัย

iyacoob.khu
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1420

กุศล เพ็ชรทรัพย์
เจ้าหน้าที่วิจัย

kuson.pes
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1606-1610

กานดา พุทธพงศ์พฤกษ์
พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส1

kanda.put
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1437

กัญญา ภานุพินธุ
พนักงานประจำห้องทดลอง

kanya.phn
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

กรกนก พรหมเทพ
นักวิทยาศาสตร์

kornkanok.pro
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1366

กัญจิมาส เกตุสุวรรณ
นักปฏิบัติการวิจัย

Kunjimas.ket
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601

มัณฑนา ผิวงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

manthana.phi
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1314

นราพร ศิรินนท์ธนเวช
นักปฏิบัติการวิจัย

naraporn.sir
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1252

ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา
นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ

narong.nit
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

ณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ
พนักงานห้องปฏิบัติการ

narueporn.yut
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1278

ณัฐกร กาญจนบริรักษ์
พนักงานประจำห้องทดลอง

natthakorn.kan
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

ณัฐฑริกา บัวสุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์

nattrika.bua
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1361

ณิษา โพธิสัตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nisa.pot
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

นวลวรรณ พึ่งถนอม
นักวิทยาศาสตร์

nuanwan.pon
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1410

อรอุมา ศรศิริวงศ์
พนักงานพิมพ์

onuma.son
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

อรทัย นามละมูล
นักวิทยาศาสตร์

orathai.tan
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1389

ภานุชนาฎ ขำต้นวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

panutchanat.kha
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1447

ปัณณพันธ์ มกระธัช
นักวิทยาศาสตร์

pannaphan.mak
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1255

ปัทมา สนสาขา
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Pattama.Son
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1235

เพ็ชรินทร์ แพเรือง
นักวิทยาศาสตร์

petcharin.par
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1226

พิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

pimolpatra.bun
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1606-1610

ไพรัช ทองงาม
ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

pirut.tho
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1159

พจมาน สิทธิไพศาลกุล
นักวิทยาศาสตร์

potchaman.sit
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1255

ประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย
ช่างเทคนิค

praserdsri.pir
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1140

พรรณี ทองบุญส่ง
นักวิทยาศาสตร์

punnee.ton
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1202

สัณห์จิรา จันทรพรชัย
ผู้ช่วยวิจัย

sanjira.jun
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

ศศิพร เรืองเดชสุวรรณ
นักปฎิบัติการวิจัย

sasiporn.rua
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601

ศศิธร ม่วงอิ่ม
นักวิทยาศาสตร์

sasithorn.mon
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1266

สายัณห์ ประกอบเพชร
นักปฏิบัติการวิจัย

sayan.pra
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1251

สมนึก พลาบดีวัฒน
นักวิทยาศาสตร์

somnuek.pal
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

สมพร ไทยยิ่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

somporn.tha
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1389

สมศรี ศักดิ์ดี
นักวิทยาศาสตร์

somsri.sak
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1248

สุรัตน์ ปุณยหทัยกุล
นักวิทยาศาสตร์

surat.wor
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

ธีรพร ชูรอด
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

theeraporn.chr
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

ดร.ทองเพิ่ม มั่นคงดี
นักเทคนิคการแพทย์

thongperm.mun
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1357

อำนาจ ชะนะมา
ผู้ช่วยวิจัย

umnaj.cha@mahidol.edu
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1230

อุษา ณัฐพูลวัฒน์
นักวิทยาศาสตร์

usa.nut
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1361

วดี ร่ำรวย
นักวิทยาศาสตร์

vadee.rum
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1255

วีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

wirasak.ang
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1606-1610

บุญเรือง ศรีเสมอ
พนักงานห้องปฏิบัติการ

bunrung.sri
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1602

ชินรัตน์ แจ้งแสงฟ้า
ผู้ช่วยวิจัย

chinarat.cha
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1389

ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

nuananong.jir
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1602

สายันต์ สุขเกษม
พนักงานห้องปฏิบัติการ

sayan.suk
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1602

สุกัญญา รัชดาอริยฉัตร
นักวิทยาศาสตร์

sukanya.rus
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1389