งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

natthanit.sri
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1414

อัญชลี นิรชานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

anchalee.nir@mahidol.edu
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1212

อาภา เอี่ยมคุ้ม
นักวิชาการศึกษา

arpa.eam
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1328

ศศิธร พรมเมศ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ชำนาญงาน)

sasithon.pro
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1330

ศิริพร มนต์เกษมศิริ
นักวิชาการศึกษา

siriporn.mon@mahidol.edu
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1316

สมทรง พึ่งสุขแดง
พนักงานการศึกษา ระดับ ส2

somsong.phe
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1311

สุกลณี สุภาพ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

sukolnee.sup
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1306

วริษา ด้วยดี
นักวิชาการศึกษา

warisa.dua
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1331

ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ
นักวิชาการศึกษา

klairung.sri
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1208

นารีรัตน์ เนียมทอง
นักบริหารงานวิจัย

nareerat.nea
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1215

ณัฐติยา เดชพรหม
นักบริหารงานวิจัย

nuttiya.dec@mahidol.edu
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1218

ชะเอม ไพเราะ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน

chaaim.pha
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1606-1610

ชลากร ธเนศศรียานนท์
นักวิทยาศาสตร์

chalakorn.tan
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1251

ชนิกานต์ บุญช่วย
นักวิทยาศาสตร์

chanikarn.boo
 +66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1205

ชาตรี มานะอุดมการ
พนักงานห้องปฏิบัติการ

chatri.man
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602

ดามพ์ ชัยมงคล
ผู้ช่วยวิจัย

dam.cha
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1259

ดวงนภา วัลยาภรณ์
นักวิทยาศาสตร์

duangnapa.wan
+66 (0) 2441-9003 – 7 Ext. 1601-1602