รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2563

15 ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2563 จากศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)


รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2563
Outstanding Research Laboratory on Fire and Chemical Safety, following ESPReL standard

ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 ห้องปฏิบัติการวิจัย ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี จากศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Center for Occupation Safety, Health and Workplace Environment Management: COSHEM) ประจำปี 2563

1) ห้องปฏิบัติการวิจัย B203
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล ภูธนกิจ และ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

2) ห้องปฏิบัติการวิจัย B 205
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : อาจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

3) ห้องปฏิบัติการวิจัย C 204
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

4) ห้องปฏิบัติการวิจัย C 211-02
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : ดร.พงโสภี อัตศาสตร์

5) ห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิด ห้อง C309
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทับสุวรรณ

6) ห้องปฏิบัติการโปรตีนและโปรติโอมิกส์ ห้อง C406
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย กฤตนัย

7) ห้องปฏิบัติการประสาทวิทยาศาสตร์ ห้อง C413-01
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง

8) ห้องปฏิบัติการประสาทวิทยาศาสตร์ ห้อง C413-02
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

9) ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยพืช D301-1
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร

10) ห้องปฏิบัติการวิจัย Molecular Pathology Laboratory ห้อง D308
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : ดร.วรรณภา สอนใจ

11) ห้องปฏิบัติการวิจัย Parasitology Research Laboratory ห้อง D309
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

12) ห้องปฏิบัติการวิจัย D203
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : ดร.ชลธิชา ใสสว่าง

13) ห้องปฏิบัติการ Pilot II
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล

14) ห้องปฏิบัติการ Neuroscience Autonomic – Neuroscience ห้อง D401-03
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ

15) ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ ห้อง D401-04
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา