Peer coaching and synergy between mentor and mentee


รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
เมธีวีิจัย สกว.
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธ์ระหว่าง mentor และ mentee มีประวัติมาอย่างยาวนานเริ่มจากสมัยกรีกโบราณที่มี กษัตริย์นักรบผู้มีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้น คือ Odysseusและมีmentor ผู้เป็นที่ปรึกษาและคนสนิทสนมของ กษัตริย์ Odysseus ในเวลาต่อมา mentor ได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลและอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ แก่ พระโอรสชื่อ Telemachus จึงมีการใช้คําว่า “mentor” เข้าสู้วงการวิชาการมาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างหนึ่งที่ ชัดเจนจากวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง mentor และ mentee ได้แก่ ขงเบ้งผู้เปรียบเสมือนเป็น mentor ทําหน้าที่ coach ให้กับเกียงอุยศิษย์เอกเปรียบเสมือนเป็น mentee ทั้งสองเป็นครูและศิษย์ที่ทํางานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรอย่างสม่ําเสมอ ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน มีเป้าหมายและจุดหมายปลายทางเหมือนกัน คําว่า “mentor” มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น พี่เลี้ยง ครูอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ชี้แนะ coach ไกด์ต้นแบบ (role model) ผู้จัดการ ที่ปรึกษาทางกฏหมาย หรือ ทนายความ เป็นต้น แต่สําหรับ “mentee” หมายถึงผู้ได้รับการอบรม สั่งสอน ชี้แนะจาก mentor
Read more