สมุดโทรศัพท์

[maxmegamenu location=max_mega_menu_5]
[maxmegamenu location=max_mega_menu_4]

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 .: สมุดโทรศัพท์ :.

 ที่ปรึกษา:
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ 1314 suthat.fuc
Prof. Emeritus Warren Brockelman  warren.bro
รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
 ผู้บริหาร:
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
ศ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ 1447  narattaphol.cha
รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ 1236  apinunt.udo
ผศ. ดร. น.สพ.นริศร กิติยานันท์ 1456  narisorn.kit
Prof. Dr.Duncan Smith 1266  duncan.smi
ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช 1458  arthorn.san
อ. ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ 1312  kittiphong.pai
อ. ดร.อลิตา คงชนะกุล 1420  alita.kon
อ. ดร.ภูชิต โนนจุ้ย  poochit.non
น.ส. ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม 1414  natthanit.sri
  กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล:
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
รศ. ดร.กนกพร ไตรวิทยากร 1339  kanokporn.tri
รศ. ดร.ชาติชาย กฤตนัย 1410  chartchai.kri
รศ. ดร.ปนัดดา บุญเสริม 1265  panadda.boo
รศ. ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์  varaporn.akk
รศ. ดร.Albert Ketterman 1279  albert.ket
ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ 1249,1467  kusol.poo
ดร. สพ.ญ.คคนางค์ บูรณะอำนวย 1389  kakanang.bur
ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์ 1410  phattaraorn.hav
ดร.ศุภจิต สระเพชร 1368  supajit.sra
ดร.ชลธิชา ใสสว่าง 1279  chonticha.sai
ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์ 1368  nattaya.srs
อ. ดร.อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ 1360,1479  arpaporn.sut
ดร.พณิช บุญสนองชีพ 1360,1384  Panitch.boo
อ. ดร.ศิริรัตน์ กุมาร 1616  sirirat.kum
  กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล :
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
รศ. ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ 1233  surapon.pib@mahidol.edu
ผศ. ดร.นริศร กิติยานันท์ 1456  narisorn.kit
Prof. Dr. Duncan Smith 1266  duncan.smi
ศ. ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ 1237,1248  chanan.ang
รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา 1450  panat.anu
รศ. ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ 1468  sarin.chi
ผศ. ดร.อลิสา ทับสุวรรณ 1366  Alisa.tub
ผศ. ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก 1211  duangrudee.tan
ผศ. ดร.นิตวรา วิกัน 1266  nitwara.wik
ผศ. ดร.ฉลองรัตน์ โนรี 1274  chalongrat.nor
อ. ดร.ภูชิต โนนจุ้ย  poochit.non
ดร.Bruno Vincent  bruno.vin
ดร.วรรณภา สอนใจ 1266  wannapa.sor
 ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย:
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
รศ. ดร. ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์ 1357  saovaros.sva
อ. ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ 1312  kittiphong.pai
อ. ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล 1312  natee.jea
อ. ดร.พัชริยา พรรณศิลป์ 1312  phatchariya.pha,
  ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์:
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
ศ. เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 1311  piyarat.gov
ศ. ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง 1203-1206  banthit.che
รศ. ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 1203  nuanchan.chu
ผศ. ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ 1340  kittikun.viw
รศ. ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ 1206  vorasith.sir
ผศ. ดร.สุคนธา งามประมวญ 1206  sukonthar.nga
ผศ. ดร.สุจิรา มุกดา 1206  sujira.muk
อ. ดร.ชุติกร นพรัตน์ 1206  chukorn.nop
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน:
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
ศ. เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน 1602  sutee.yok
อ. ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล 1420  promsin.mas
อ. ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์ 1420  chutima.thp
อ. ดร.ดวงนภา ก่อวนิช 1266  duangnapa.kov
อ. ดร.อลิตา คงชนะกุล 1420  alita.kon
ดร. ภก.จักรพันธ์ โคมัยกุล 1601  jukrapun.kom
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์:
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ 1360  narisra.kom@mahidol.edu
ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช 1458  arthorn.san
ดร.มยุรี รอดรัตน์  mayuree.rod
ดร.วศินี รังสฤษฏ์โยธิน 1360  wasinee.run
 ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง:
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ 1236 apinunt.udo 
ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล 1303  supattra.tre
รศ. ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ 1280 chalermporn.ong
ดร.พงโสภี อัตศาสตร์ 1259 pongsopee.att
ดร.ภัทรันดา จารีย์ 1273 phattarunda.jar
  งานบริหารจัดการ:

Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
น.ส. ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม 1414  natthanit.sri
น.ส. พัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ 1159  patchawan.phu
น.ส. เฉวียง ม่วงแก้ว
นายคณาธิป มีทวี 1127  khanathip.mee
นายคมกฤช เตียเจริญ 1144  komgrit.tia
นายณรงค์ ทองน้อย 1144  narong.tho
นายชูเกียรติ คงคานนท์ 1606-1610  chookiat.kho
นายนพดล มาชมสมบูรณ์ 1606-1610  nopadon.mac
นายนฤชา ปานสวัสดิ์ 1142  naruecha.par
นางณัฐวรรณ ศรีจินดา 1117  nuttawan.sre
น.ส. เพ็ญศรี หงษ์ทอง 1127  pensri.hon
นายไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์ 1127  pyroj.vii
นายสอาจ ทองคุ้ม 1127  saard.thn
นายสุชาติ มันตะสูตร 1142  suchat.man
นางสุพร อยู่วัด  supron.yua
นายตรี เขียวเภกา 1140  tri.khe
นายวิโรจน์ ว่องไว 1127  viroje.won
นายวัลลภ รอดบุญลือ 1127  wonlop.rob
นายวสุ โพธิสัตย์ 1140  wasu.pot
นายวินัย ขำโคม 1127  winai.kak
นายยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์ 1101  yarnyong.kon
นายจอมขวัญ สองทวี 1130  jomkhawn.son
น.ส. แก้วเกล้า บรรจง 1111  kaewklao.ban@mahidol.edu
นายริตกากฤษฏิ์ พูลศรี 1111  ritkakrit.pon
น.ส. ญาดา เอื้อสมิทธ์ 1161  yada.uas
น.ส. อมรรัตน์ อ่อนจันทร์ 1135  amornrat.onc
ว่าที่ ร.ต.ญ.อัญชลิกา พลคิด 1143  ancharika.yaw
นางภาดา ทองศรี 1143  pada.tho
น.ส. ปณิชาณัท ญาติบรรทุง 1153  panichanat.yat
น.ส. พีระยา ทองเย็น 1147  peeraya.ton
น.ส. วิภามาศ แสงนิ่ม 1147 wipamas.sae
น.ส. พลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ์กร 1451 ployyodchat.pha 
น.ส. ผ่องศรี สว่างสุขสกุล 1152  phongsri.swa
น.ส. พิชชาภัทร์ หาญปราบ 1154  pitchapat.han
นางทิพาพัชร์ เมฆะอำนวยชัย 1141  tipaphat.mak
นายปิยพัณภูมิ ทองประสงค์ 1162  piyapunbhoom.tho
นางพิลาวัลย์ ทองสมคิด 1137  pilawan.tho
น.ส. ณัฐนรี คล้ำพงษ์ 1120  nutnaree.clo
น.ส. เชาวนี พันธุ์ลาภะ 1132  chaowanee.pha
 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม:
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
นางอัญชลี นิรชานนท์ 1212  anchalee.nir@mahidol.edu
นางอาภา เอี่ยมคุ้ม 1328 arpa.eam 
น.ส. ศิริพร มนต์เกษมศิริ 1316 siriporn.mon@mahidol.edu 
น.ส. สุกลณี สุภาพ 1306 sukolnee.sup 
น.ส. วริษา ด้วยดี 1331  warisa.dua
นางศศิธร พรมเมศ 1311  sasithon.pro
นางสมทรง พึ่งสุขแดง 1330  somsong.phe
นายชะเอม ไพเราะ 1606-1610  chaaim.pha
นายกิตติธัช ธีระโพธิ์  kittitat.tee
นายกุศล เพ็ชรทรัพย์ 1606-1610  kuson.pes
นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 1606-1610  pimolpatra.bun
นายพร้อมสรรพ ทรัพย์เจริญ  promsup.sup
นายวีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ 1606-1610  wirasak.ang
นายชาตรี มานะอุดมการ 1601-1602  chatri.man
น.ส. ดวงนภา วัลยาภรณ์ 1601-1602  duangnapa.wan
นายเอกรัฐ รอดภัย 1601-1602  ekkarat.rod
นางกัญญารัตน์ โคตรทา 1601-1602  gunyarut.crd
นางกัญญา ภานุพินธุ 1601-1602  kanya.phn
น.ส. กัญจิมาส เกตุสุวรรณ 1601  Kunjimas.ket
นางนารี บุญสันเทียะ 1601-1602  naree.boo
ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา 1601-1602  narong.nit
นายณัฐกร กาญจนบริรักษ์ 1601-1602  natthakorn.kan
นางณิษา โพธิสัตย์ 1601-1602  nisa.pot
น.ส. อรอุมา ศรศิริวงศ์ 1601-1602  onuma.son
นายประกอบ กลับทอง 1601-1602  prakrob.krb
น.ส. สัณห์จิรา จันทรพรชัย 1601-1602  sanjira.jun
น.ส. ศศิพร เรืองเดชสุวรรณ 1601  sasiporn.rua
นายสมนึก พลาบดีวัฒน 1601-1602  somnuek.pal
นายสุพจน์ ราชคำ 1601-1602  supoth.raj
นางสุปราณี สุขกมลสันติพร 1601-1602  supranee.suk
นางสุรัตน์ ปุณยหทัยกุล 1601-1602  surat.wor
นายธีรพร ชูรอด 1601-1602  theeraporn.chr
นายบุญเรือง ศรีเสมอ 1602  bunrung.sri
นางณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1278  narueporn.yut
ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ 1602  nuananong.jir
นายสายันต์ สุขเกษม 1602  sayan.suk
น.ส. ชนิกานต์ บุญช่วย 1205  chanikarn.boo
น.ส. ชินรัตน์ แจ้งแสงฟ้า 1389  chinarat.cha
Htut Htut Htoo, MBBS 1437  htuthtut.hto
นางณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1252  naraporn.sir
น.ส. เพ็ชรินทร์ แพเรือง 1226  petcharin.par
น.ส. นราพร ศิรินนท์ธนเวช 1252  potchaman.sit
น.ส. พจมาน สิทธิไพศาลกุล 1255  naraporn.sir@mahidol.edu
นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1140  praserdsri.pir
น.ส. รตินันทร์ จีนสมุทร์ 1447  ratinan.jee
นายอำนาจ ชะนะมา 1230  umnaj.cha@mahidol.edu
น.ส. วดี ร่ำรวย 1255  vadee.rum
น.ส. วารี พฤกษ์ชัฎ 1242  varee.phu
นางนวลวรรณ พึ่งถนอม 1410  nuanwan.pon
นางสมศรี ศักดิ์ดี 1248  somsri.sak
น.ส. กรกนก พรหมเทพ 1366  kornkanok.pro
น.ส. สมพร ไทยยิ่ง 1389  somporn.tha
นางกานดา พุทธพงศ์พฤกษ์ 1437  kanda.put
น.ส. ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ 1208  klairung.sri
นางนารีรัตน์ เนียมทอง 1215  nareerat.nea
น.ส. ณัฐติยา เดชพรหม 1218  nattiya.dac
น.ส. ฉวีวรรณ ฉิมวัย 1259  chaweewan.chi
นางอรทัย นามละมูล 1389  orathai.tan
น.ส. ไพรัช ทองงาม 1389  pirut.tho
นางมัณฑนา ผิวงาม 1314  manthana.phi
น.ส. ณัฐฑริกา บัวสุวรรณ 1361  nattrika.bua
น.ส. ทองเพิ่ม มั่นคงดี 1357  thongperm.mun
น.ส. พรรณี ทองบุญส่ง 1202  punnee.ton
น.ส. ศศิธร ม่วงอิ่ม 1266  sasithorn.mon