Phonebook

[widget id=”ajaxsearchlitewidget-3″]

 ผู้บริหาร:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7  @mahidol.ac.th
ศ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ 1447  narattaphol.cha
Prof. Dr.Duncan Smith 1266  duncan.smi
รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ 1236  apinunt.udo
ผศ. ดร. นสพ.นริศร กิติยานันท์ 1456  narisorn.kit
ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช 1458  arthorn.san
ผศ. ดร.ภูชิต โนนจุ้ย  poochit.non
ผศ. ดร.อลิตา คงชนะกุล 1420  alita.kon
อ. ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ 1312  kittiphong.pai
ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม 1414  natthanit.sri
  กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 @mahidol.ac.th
รศ. ดร.กนกพร ไตรวิทยากร 1339  kanokporn.tri
รศ. ดร.ชาติชาย กฤตนัย 1410  chartchai.kri
รศ. ดร.ปนัดดา บุญเสริม 1265  panadda.boo
รศ. ดร. นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา 1450  panat.anu
ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ 1249,1467  kusol.poo
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ กุมาร 1616  sirirat.kum
ดร. สพญ.คคนางค์ บูรณะอำนวย 1389  kakanang.bur
ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์ 1410  phattaraorn.hav
ดร.ศุภจิต สระเพชร 1368  supajit.sra
ดร.ชลธิชา ใสสว่าง 1279  chonticha.sai
ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์ 1368  nattaya.srs
อ. ดร.อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ 1360,1479  arpaporn.sut
ดร.พณิช บุญสนองชีพ 1360,1384  Panitch.boo
ดร. เพียงตะวัน เทพภิบาล 1368  piengtawan.tap
  กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 @mahidol.ac.th
รศ. ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ 1468  sarin.chi
Prof. Dr. Duncan Smith 1266  duncan.smi
ศ. ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ 1237,1248  chanan.ang
รศ. ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ 1233  surapon.pib@mahidol.edu
รศ. ดร.โสรยา จาตุรงคกุล soraya.cha
ผศ. ดร.นริศร กิติยานันท์ 1456  narisorn.kit
ผศ. ดร.อลิสา ทับสุวรรณ 1366  Alisa.tub
ผศ. ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก 1211  duangrudee.tan
ผศ. ดร.ฉลองรัตน์ โนรี 1274  chalongrat.nor
ผศ. ดร.ภูชิต โนนจุ้ย  poochit.non
ดร.วรรณภา สอนใจ 1266  wannapa.sor
ดร.ชัยรัตน์ ทั่งหิรัญ 1383  chairat.tun
อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ มีวรรณ์ 1272  ittipat.mee
 ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 @mahidol.ac.th
รศ. ดร. ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์ 1357  saovaros.sva
ผศ. ดร.พัชริยา พรรณศิลป์ 1312  phatchariya.pha,
อ. ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ 1312  kittiphong.pai
ผศ. ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล 1312  natee.jea
  ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 @mahidol.ac.th
ศ. ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง 1203-1206  banthit.che
รศ. ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 1203  nuanchan.chu
รศ. ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ 1206  vorasith.sir
รศ. ดร.สุจิรา มุกดา 1206  sujira.muk
ผศ. ดร.สุคนธา งามประมวญ 1206  sukonthar.nga
อาจารย์ ดร.จิราพร ปานมณี 1311 jiraporn.pam
อาจารย์ ดร. สิรประภา บุบผาหอม 1311 Siraprapa.boo
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 @mahidol.ac.th
ศ. เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน 1602  sutee.yok
ผศ. ดร.อลิตา คงชนะกุล 1420  alita.kon
อ. ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล 1601-1602  promsin.mas
อ. ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์ 1469  chutima.thp
อ. ดร.ดวงนภา ก่อวนิช 1366  duangnapa.kov
ดร. ภก.จักรพันธ์ โคมัยกุล 1601  jukrapun.kom
ดร.นิรมล จิตประสูตวิทย์ 1420 niramol.jit
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 @mahidol.ac.th
ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ 1304  narisra.kom@mahidol.edu
ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช 1458  arthorn.san
ดร.มยุรี รอดรัตน์  mayuree.rod
ดร.นพพล เพ็ชร์แย้ม 1304  nopphon.pet
 ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 @mahidol.ac.th
รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ 1236 apinunt.udo
ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล 1303  supattra.tre
รศ. ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ 1280 chalermporn.ong
ดร.พงโสภี อัตศาสตร์ 1259 pongsopee.att
ดร.ภัทรันดา จารีย์ 1273 phattarunda.jar
  งานบริหารจัดการ:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 @mahidol.ac.th
ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม 1414  natthanit.sri
พิชชาภัทร์ หาญปราบ 1154  pitchapat.han
เฉวียง ม่วงแก้ว
คณาธิป มีทวี 1127  khanathip.mee
คมกฤช เตียเจริญ 1144  komgrit.tia
ณรงค์ ทองน้อย 1144  narong.tho
นฤชา ปานสวัสดิ์ 1142  naruecha.par
ณัฐวรรณ ศรีจินดา 1117  nuttawan.sre
เพ็ญศรี หงษ์ทอง 1127  pensri.hon
ไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์ 1127  pyroj.vii
สอาจ ทองคุ้ม 1127  saard.thn
สุชาติ มันตะสูตร 1142  suchat.man
สุพร อยู่วัด  supron.yua
ตรี เขียวเภกา 1140  tri.khe
วัลลภ ชูศรี 1142  wanlop.cho
วัลลภ รอดบุญลือ 1127  wonlop.rob
วสุ โพธิสัตย์ 1140  wasu.pot
วินัย ขำโคม 1127  winai.kak
ยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์ 1101  yarnyong.kon
จอมขวัญ สองทวี 1130  jomkhawn.son
สุจิต วัชโรทัย 1130 sujit.vat
แก้วเกล้า บรรจง 1111  kaewklao.ban@mahidol.edu
ญาดา เอื้อสมิทธ์ 1161  yada.uas
ปิณจุฑา รัชตเมธาวัน 1130  pinjutha.rat
อมรรัตน์ อ่อนจันทร์ 1135  amornrat.onc
ว่าที่ ร.ต.ญ.อัญชลิกา พลคิด 1141  ancharika.pol
ภาดา ทองศรี 1143  pada.tho
ปณิชาณัท ญาติบรรทุง 1153  panichanat.yat
วิภามาศ แสงนิ่ม 1128 wipamas.sae
ดลพร พูนบำเพ็ญ 1147 donlaporn.phu
พลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ์กร 1451 ployyodchat.pha
ผ่องศรี สว่างสุขสกุล 1152  phongsri.swa
พีรศักดิ์ ประสพโภคากร 1154  peerasak.pra
ปิยพัณภูมิ ทองประสงค์ 1162  piyapunbhoom.tho
พิลาวัลย์ ทองสมคิด 1137  pilawan.tho
ณัฐนรี คล้ำพงษ์ 1120  nutnaree.clo
เชาวนี พันธุ์ลาภะ 1132  chaowanee.pha
จงกล สมพันธ์แพ 1159  jongkol.som
 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม:
Name-Surname Phone: +66 (0) 2441-9003 – 7 @mahidol.ac.th
อัญชลี นิรชานนท์ 1212  anchalee.nir@mahidol.edu
อาภา เอี่ยมคุ้ม 1328 arpa.eam
ศิริพร มนต์เกษมศิริ 1316 siriporn.mon@mahidol.edu
สุกลณี สุภาพ 1306 sukolnee.sup
วริษา ด้วยดี 1331  warisa.dua
ศศิธร พรมเมศ 1311  sasithon.pro
สมทรง พึ่งสุขแดง 1330  somsong.phe
ชะเอม ไพเราะ 1606-1610  chaaim.pha
กุศล เพ็ชรทรัพย์ 1606-1610  kuson.pes
พิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 1606-1610  pimolpatra.bun
วีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ 1151  wirasak.ang
ชาตรี มานะอุดมการ 1601-1602  chatri.man
ดวงนภา วัลยาภรณ์ 1601-1602  duangnapa.wan
เอกรัฐ รอดภัย 1601-1602  ekkarat.rod
กัญญารัตน์ โคตรทา 1601-1602  gunyarut.crd
กัญญา ภานุพินธุ 1601-1602  kanya.phn
กัญจิมาส เกตุสุวรรณ 1601  Kunjimas.ket
นารี บุญสันเทียะ 1601-1602  naree.boo
ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา 1601-1602  narong.nit
ณัฐกร กาญจนบริรักษ์ 1601-1602  natthakorn.kan
ณิษา โพธิสัตย์ 1601-1602  nisa.pot
อรอุมา ศรศิริวงศ์ 1601-1602  onuma.son
ประกอบ กลับทอง 1601-1602  prakrob.krb
สัณห์จิรา จันทรพรชัย 1601-1602  sanjira.jun
ศศิพร เรืองเดชสุวรรณ 1601  sasiporn.rua
สมนึก พลาบดีวัฒน 1601-1602  somnuek.pal
สุรัตน์ ปุณยหทัยกุล 1601-1602  surat.wor
ธีรพร ชูรอด 1601-1602  theeraporn.chr
บุญเรือง ศรีเสมอ 1602  bunrung.sri
ณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1278  narueporn.yut
ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ 1602  nuananong.jir
สุกัญญา รัชดาอริยฉัตร 1389  sukanya.rus
สายันต์ สุขเกษม 1602  sayan.suk
สายัณห์ ประกอบเพชร 1251  sayan.pra
ชนิกานต์ บุญช่วย 1205  chanikarn.boo
ชินรัตน์ แจ้งแสงฟ้า 1389  chinarat.cha
Htut Htut Htoo, MBBS 1437  htuthtut.hto
ณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1252  naraporn.sir
เพ็ชรินทร์ แพเรือง 1226  petcharin.par
ปัณณพันธ์ มกระธัช 1255  pannaphan.mak
ปัทมา สนสาขา 1235  pattama.Son
นราพร ศิรินนท์ธนเวช 1235  naraporn.sir@mahidol.edu
พจมาน สิทธิไพศาลกุล 1242  potchaman.sit
ประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1140  praserdsri.pir
อำนาจ ชะนะมา 1230  umnaj.cha@mahidol.edu
วดี ร่ำรวย 1384  vadee.rum
นวลวรรณ พึ่งถนอม 1410  nuanwan.pon
สมศรี ศักดิ์ดี 1248  somsri.sak
กรกนก พรหมเทพ 1366  kornkanok.pro
สมพร ไทยยิ่ง 1151  somporn.tha
กานดา พุทธพงศ์พฤกษ์ 1437  kanda.put
ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ 1208  klairung.sri
นารีรัตน์ เนียมทอง 1215  nareerat.nea
ณัฐติยา เดชพรหม 1218  nattiya.dac
ชลากร ธเนศศรียานนท์ 1251  chalakorn.tan
อรทัย นามละมูล 1389  orathai.tan
ไพรัช ทองงาม 1366  pirut.tho
มัณฑนา ผิวงาม 1314  manthana.phi
ณัฐฑริกา บัวสุวรรณ 1361  nattrika.bua
ดร.ทองเพิ่ม มั่นคงดี 1357  thongperm.mun
พรรณี ทองบุญส่ง 1202  punnee.ton
ศศิธร ม่วงอิ่ม 1255  sasithorn.mon
ภานุชนาฎ ขำต้นวงษ์ 1447  panutchanat.kha
ไอยคุปต์ ขุนศรี 1420 iyacoob.khu