สมุดโทรศัพท์

 .: PhoneBook :.

 ที่ปรึกษา:
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
1 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ 1314 suthat.fuc
2 Prof. EmeritusWarren Brockelman  warren.bro
3 ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา, รศ.พญ.
4 สรชา ธรรมภิวัฒนา, อ. ดร.ภญ.
 ผู้บริหาร:
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
1 ศ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ 1447  narattaphol.cha
2 รศ.ดร.อภินันท์ อุดมกิจ 1236  apinunt.udo
3 ผศ.ดร.นริศร กิติยานันท์ 1456  narisorn.kit
4 ศ.พิเศษ Duncan Smith 1266  duncan.smi
5 อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ 1312  kittiphong.pai
6 ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช 1458  arthorn.san
7 อ.ดร.อลิตา คงชนะกุล 1420  alita.kon
8 อ.ดร.ภูชิต โนนจุ้ย  poochit.non
9 น.ส.ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม 1414  natthanit.sri
  กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล:
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
2 รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร 1339  kanokporn.tri
3 รศ.ดร.ปนัดดา บุญเสริม 1265,  panadda.boo
4 รศ.ดร.อภินันท์ อุดมกิจ 1236  apinunt.udo
5 รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์  varaporn.akk
6 รศ.ดร.Albert Ketterman 1279  albert.ket
7 รศ.ดร.ชาติชาย กฤตนัย 1410  chartchai.kri
8 รศ.ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ 1280  chalermporn.ong
10 ผศ.ดร.กุศล ภูธนกิจ 1249,1467  kusol.poo
11 อ.ดร.ศิริรัตน์ กุมาร 1616  sirirat.kum
12 ดร.พงโสภี อัตศาสตร์ 1259  pongsopee.att
13 ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล 1303  supattra.tre
14 ดร.ศุภจิต สระเพชร 1368  supajit.sra
15 ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์ 1410  phattaraorn.hav
16 ดร.ชลธิชา ใสสว่าง 1279  chonticha.sai
17 ดร.สพ.ญ.คคนางค์ บูรณะอำนวย 1389  kakanang.bur
18 ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์ 1368  nattaya.srs
19 ดร.ภัทรันดา จารีย์ 1273  phattarunda.jar
20 อ.ดร.อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ 1274  arpaporn.sut
21 ดร.พณิช บุญสนองชีพ 1368  Panitch.boo
  กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล :
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
1 รศ.ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ 1233,  surapon.pib@mahidol.edu
2 ผศ.ดร.นริศร กิติยานันท์ 1456  narisorn.kit
3 ศ.พิเศษ Duncan Smith 1266  duncan.smi
4 อ.ดร.ภูชิต โนนจุ้ย  poochit.non
5 ศ.ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ 1237,1248  chanan.ang
6 รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา 1450  panat.anu
7 ผศ.ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ 1468  sarin.chi
8 ผศ.ดร.อลิสา ทับสุวรรณ 1366  Alisa.tub
9 ผศ.ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก 1211  duangrudee.tan
10 อ.ดร.นิตวรา วิกัน 1266  nitwara.wik
11 อ.ดร.ฉลองรัตน์ โนรี 1274  chalongrat.nor
12 ดร.Bruno Vincent  bruno.vin
13 ดร.วรรณภา สอนใจ 1266  wannapa.sor
 ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย:
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
1 รศ.ดร. ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์ 1357  saovaros.sva
2 อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ 1312  kittiphong.pai
3 อ.ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล 1312  natee.jea
4 อ.ดร.พัชริยา พรรณศิลป์ 1312,  phatchariya.pha,
  ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์:
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
1 ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 1311  piyarat.gov
2 ศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง 1203-1206  banthit.che
3 รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 1203  nuanchan.chu
5 ผศ.ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ 1340  kittikun.viw
6 รศ.ดร.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ 1206  vorasith.sir
7 ผศ.ดร.สุคนธา งามประมวญ 1206  sukonthar.nga
8 ผศ.ดร.สุจิรา มุกดา 1206  sujira.muk
9 อ.ดร.ชุติกร นพรัตน์ 1206  chukorn.nop
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน:
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
1 ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน 1602  sutee.yok
2 อ.ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล 1420,  promsin.mas
3 อ.ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์ 1420  chutima.thp
4 อ.ดร.ดวงนภา ก่อวนิช 1266  duangnapa.kov
5 อ.ดร.อลิตา คงชนะกุล 1420  alita.kon
6 ภก.ดร.จักรพันธ์ โคมัยกุล 1601  jukrapun.kom
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์:
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
1 ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช 1458  arthorn.san
2 ดร.มยุรี รอดรัตน์  mayuree.rod
  งานบริหารจัดการ:
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
1 น.ส.ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม 1414  natthanit.sri
2 น.ส.พัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ 1159  patchawan.phu
3 น.ส.เฉวียง ม่วงแก้ว
5 นายคณาธิป มีทวี 1127  khanathip.mee
6 นายคมกฤช เตียเจริญ 1143  komgrit.tia
7 นายมานพ แก้วประเสริฐ 1144  manop.kiw
8 นายณรงค์ ทองน้อย 1144  narong.tho
9 นายนฤชา ปานสวัสดิ์ 1142  naruecha.par
10 นางณัฐวรรณ ศรีจินดา 1117  nuttawan.sre
11 น.ส.เพ็ญศรี หงษ์ทอง 1127  pensri.hon
13 นายไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์ 1127  pyroj.vii
14 นายสอาจ ทองคุ้ม 1127  saard.thn
15 นายสุชาติ มันตะสูตร 1142  suchat.man
16 นางสุพร อยู่วัด  supron.yua
17 นายตรี เขียวเภกา 1140  tri.khe
18 นายวิโรจน์ ว่องไว 1127  viroje.won
19 นายวัลลภ รอดบุญลือ 1127  wonlop.rob
20 นายวสุ โพธิสัตย์ 1140  wasu.pot
21 นายวินัย ขำโคม 1127  winai.kak
22 นายยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์ 1101  yarnyong.kon
23 นายจอมขวัญ สองทวี 1130  jomkhawn.son
24 น.ส.แก้วเกล้า บรรจง 1111  kaewklao.ban@mahidol.edu
25 นายริตกากฤษฏิ์ พูลศรี 1111  ritkakrit.pon
26 นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ 1130  sorawit.wor
27 น.ส.ญาดา เอื้อสมิทธ์ 1161  yada.uas
28 น.ส.อมรรัตน์ อ่อนจันทร์ 1135  amornrat.onc
29 ว่าที่ ร.ต.ญ.อัญชลิกา พลคิด 1135  ancharika.yaw
30 นางภาดา ทองศรี 1143  pada.tho
31 น.ส.ปณิชาณัท ญาติบรรทุง 1153  panichanat.yat
32 น.ส.พีระยา ทองเย็น 1147  peeraya.ton
33 น.ส.ผ่องศรี สว่างสุขสกุล 1152  phongsri.swa
34 น.ส.พิชชาภัทร์ หาญปราบ 1154  pitchapat.han
35 นางทิพาพัชร์ เมฆะอำนวยชัย 1141  tipaphat.mak
36 นายปิยพัณภูมิ ทองประสงค์ 1162  piyapunbhoom.tho
37 นางพิลาวัลย์ ทองสมคิด 1137  pilawan.tho
38 น.ส.ณัฐนรี คล้ำพงษ์ 1120  nutnaree.clo
39 น.ส.เชาวนี พันธุ์ลาภะ 1132  chaowanee.pha
 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม:
No.
Name-Surname
Phone
@mahidol.ac.th
1 นางอัญชลี นิรชานนท์ 1212  anchalee.nir@mahidol.edu
2 นางอาภา เอี่ยมคุ้ม 1328  arpa.eam
3 น.ส.ศิริพร มนต์เกษมศิริ 1316  siriporn.mon@mahidol.edu
4 น.ส.วริษา ด้วยดี 1331  warisa.dua
5 น.ส.ศิริรัตน์ ฟ้าอรุณสวัสดิ์ 1264  sirirat.far
6 นายชะเอม ไพเราะ 1606-1610  chaaim.pha
7 นายชูเกียรติ คงคานนท์ 1606-1610  chookiat.kho
8 นายกิตติธัช ธีระโพธิ์  kittitat.tee
9 นายกุศล เพ็ชรทรัพย์ 1606-1610  kuson.pes
10 นายนพดล มาชมสมบูรณ์ 1606-1610  nopadon.mac
11 นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 1606-1610  pimolpatra.bun
12 นายพร้อมสรรพ ทรัพย์เจริญ  promsup.sup
13 นายวัชระ สร้อยคำ 1606-1611  watchara.sro
14 นายวีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ 1606-1610  wirasak.ang
15 นายชาตรี มานะอุดมการ 1601-1602  chatri.man
16 น.ส.ดวงนภา วัลยาภรณ์ 1601-1602  duangnapa.wan
17 นายเอกรัฐ รอดภัย 1601-1602  ekkarat.rod
18 นางกัญญารัตน์ โคตรทา 1601-1602  gunyarut.crd
20 นางกัญญา ภานุพินธุ 1601-1602  kanya.phn
21 น.ส.กัญจิมาส เกตุสุวรรณ 1601  Kunjimas.ket
22 นางนารี บุญสันเทียะ 1601-1602  naree.boo
23 ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา 1601-1602  narong.nit
24 นายณัฐกร กาญจนบริรักษ์ 1601-1602  natthakorn.kan
25 นางณิษา โพธิสัตย์ 1601-1602  nisa.pot
26 น.ส.อรอุมา ศรศิริวงศ์ 1601-1602  onuma.son
27 นายประกอบ กลับทอง 1601-1602  prakrob.krb
28 น.ส.สัณห์จิรา จันทรพรชัย 1601-1602  sanjira.jun
29 น.ส.ศศิพร เรืองเดชสุวรรณ 1601  sasiporn.rua
30 นายสมนึก พลาบดีวัฒน 1601-1602  somnuek.pal
31 นายสุพจน์ ราชคำ 1601-1602  supoth.raj
32 นางสุปราณี สุขกมลสันติพร 1601-1602  supranee.suk
33 นางสุรัตน์ ปุณยหทัยกุล 1601-1602  surat.wor
34 นายธีรพร ชูรอด 1601-1602  theeraporn.chr
35 นายบุญเรือง ศรีเสมอ 1602  bunrung.sri
36 นางณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1278  narueporn.yut
37 ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ 1602  nuananong.jir
38 นายสายันต์ สุขเกษม 1602  sayan.suk
39 น.ส.ชนิกานต์ บุญช่วย 1205  chanikarn.boo
40 น.ส.ชินรัตน์ แจ้งแสงฟ้า 1389  chinarat.cha
41 Mr.Htut Htoo 1437  htuthtut.hto
42 นางณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1252  naraporn.sir
43 น.ส.เพ็ชรินทร์ แพเรือง 1226  petcharin.par
44 น.ส.พจมาน สิทธิไพศาลกุล 1255  potchaman.sit
45 นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1140  praserdsri.pir
46 น.ส.รตินันทร์ จีนสมุทร์ 1447  ratinan.jee
47 นายอำนาจ ชะนะมา 1230  umnaj.cha@mahidol.edu
48 น.ส.วดี ร่ำรวย 1255  vadee.rum
49 น.ส.วารี พฤกษ์ชัฎ 1242  varee.phu
50 นางนวลวรรณ พึ่งถนอม 1410  nuanwan.pon
51 นางสมศรี ศักดิ์ดี 1248  somsri.sak
52 น.ส.กรกนก พรหมเทพ 1366  kornkanok.pro
53 น.ส.สมพร ไทยยิ่ง 1389  somporn.tha
54 นางกานดา พุทธพงศ์พฤกษ์ 1437  kanda.put
55 นางศศิธร พรมเมศ 1311  sasithon.pro
56 นางสมทรง พึ่งสุขแดง 1330  somsong.phe
57 น.ส.ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ 1208  klairung.sri
58 นางนารีรัตน์ เนียมทอง 1215  nareerat.nea
59 น.ส.ณัฐติยา เดชพรหม 1218  nattiya.dac
60 น.ส.ฉวีวรรณ ฉิมวัย 1259  chaweewan.chi
61 นางอรทัย นามละมูล 1389  orathai.tan
62 น.ส.ไพรัช ทองงาม 1389  pirut.tho
63 นางมัณฑนา ผิวงาม 1314  manthana.phi
64 น.ส.ณัฐฑริกา บัวสุวรรณ 1361  nattrika.bua
65 น.ส.นูรมีฮะห์ หินนะ 1361  nurmeeha.hin
66 น.ส.ทองเพิ่ม มั่นคงดี 1357  thongperm.mun