Reduced inequalities


10. Reduced inequalities

ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
(Reduce inequality within and among countries)

งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา
Hidden content
Activity / Lecture
Hidden content
Conference / Meeting
Hidden content

กลับหน้าหลัก: SDGs : MB : Mahidol University