กลุ่มสาขาวิชาและศูนย์วิจัย

กลุ่มสาขาวิชาและศูนย์วิจัย

กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

New insights into specific disease processes are the basis of new applications in clinical care and treatment. We integrate the most recent knowledge and technology in cell and molecular biology with innovative ideas to study human diseases that represent the major public health concerns in Thailand. Molecular allergology Our current research is aimed to develop innovative allergy diagnostics using defined single allergen components for the detection of specific IgE. The scope of our research is to explore both innovative in vitro and point-of-care diagnostic tests.  

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

The center investigates the frequencies of different thalassemia genes, their molecular genetic nature, disease burdens, clinical manifestation and management. Our research goals are: (1) to understand genotype-phenotype interaction in beta-thalassemia, (2) to study the regulation of erythropoiesis and mechanisms of ineffective erythropoiesis, and (3) to develop novel treatments.  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

CVD serves as a WHO-approved Reference Laboratory on serology and virology for dengue and JE viruses. CVD collaborates with Thai researchers and vaccine industries form several countries to launch both basic and applied research on dengue and JE diseases and their vaccine development.  

ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง

สถาบันฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากการใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุล มาต่อยอดและถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตกุ้ง โดยมีผลงานที่โดดเด่นได้แก่ แม่กุ้งก้ามกรามที่ให้ลูกกุ้งเพศผู้ และการผลิตลูกกุ้งโดยไม่ตัดตาเพื่อหลีกเลี่ยงการทรมานสัตว์ เป็นการลดต้นทุนการผลิตกุ้งของเกษตรกร ศูนย์วิจัยฯ มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญปัญหาของการผลิตกุ้งของเกษตรกรซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ศูนย์วิจัยฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) และเชื่อมโยงกับสาธารณะ (Public engagement) ส่งผลให้ศูนย์วิจัยฯ เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้สถาบันฯ ก้าวสู่ความเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise)