การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)


การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้พัฒนางานประจำนั้น ๆ ด้วย หัวใจหลักของ R2R คือ พัฒนางานประจำที่ทำทุกวันให้เป็นผลงานวิจัย และเปลี่ยนปัญหาหน้างานให้เป็นผลงานวิจัย R2R จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) Read more