1.งานสัมมนา/Conference: การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานสัมมนา (Conference or meeting name) :

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):

ปัจจุบันวิธีการและเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์และการบำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งที่เป็นผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยอื่นๆ
มีความก้าวหน้าและสามารถเชื่อมโยงระบบการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบโครงข่าย ดังนั้น บุคลากรผู้ให้บริการทางการแพทย์
ซึ่งประกอบด้วย ทีมแพทย์และพยาบาลจากหลายสาขาวิชา รวมถึงวิศวกรชีวการแพทย์และช่างอุปกรณ์การแพทย์ ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านเทคนิควิธีการใช้หลักปฏิบัติต่างๆ ของระบบโครงข่ายเครื่องมือแพทย์ ทำให้เพิ่มความสามารถและเชื่อมั่นยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติการทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ใช้เครื่องมือแพทย์

คุณภาพของการดูแลสุขภาพ มีองค์ประกอบที่สำคัญประกอบด้วย ความปลอดภัย (safe) ทันเวลา (timely) ความมีประสิทธิผล (effectiveness) ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient centered) และความเป็นธรรม (equitable) องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงควบคู่กับการขับเคลื่อนไปสู่สถานพยาบาลที่เป็นสมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0 (Smart Hospital and Healthcare 4.0) ปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนมากในประเทศไทยอยู่ในระยะของการรับรองคุณภาพ (HA) รับรองมาตรฐานและคุณภาพสถานประกอบการทางสาธารณสุขต่างๆ (Healthcare 3.0) และมีความพยายามในการก้าวไปสู่ Healthcare 4.0 ทั้งนี้ นโยบายพัฒนาความเป็นเลิศด้านระบบบริการเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสมาร์ทฮอสพิทัล การนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีความก้าวหน้ามาใช้อย่างสอดคล้องกัน เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่ Smart Hospital and Healthcare 4.0 โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการที่ผสมประสานกันอย่างเหมาะสมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล และสังเคราะห์เป็นแผนการบริหารจัดการของโรงพยาบาล

คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ฯ ได้พิจารณาถึงความสำคัญข้างต้นและเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้เห็นประจักษ์ ตระหนักและเรียนรู้วิธีการ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่อง ก้าวหน้าและทันสมัย อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อผู้ป่วย โดยสามารถประมวลและประเมินผลของการวิเคราะห์ด้านต่างๆ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ฯ จึงได้จัดประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31 เรื่อง “สมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0” (Smart Hospital and Healthcare 4.0) เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ตลอดจนโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดและประเด็นเนื้อหาต่างๆ เช่น Smart Hospital, Pharmacy Automation, Artificial Intelligence, Medical Internet of Things (loT), Big Data, machine Learning and medical Robotic และ Ambulance Operating System (AOS) และอื่นๆ

หัวข้อในการจัดสัมมนา
(Seminar topics):

สมาร์ทฮอลพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0

สถานที่จัดงาน
(Event location):

ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน
(Agency that organizes the event):

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย

บทบาทของหน่วยงาน
(Agency role):

เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
(Objectives of the event):

1. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าประชุม ประกอบด้วย แพทย์และพยาบาลสาขาวิชาต่างๆ วิศวกรชีวการแพทย์และช่างอุปกรณ์การแพทย์ ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการทางการแพทย์ต่างๆ ที่ก้าวหน้านำสมัย เพื่อการเตรียมความพร้อมมุ่งมั่น สู่สมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0
2. เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อการพัฒนาไปเป็นสมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0 จากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้แนวคิด พลังผลักดัน และแรงจูงใจในการศึกษา การวิจัย ด้านเครื่องมือแพทย์เพิ่มมากขึ้นในการรองรับ สมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0
4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ การเผยแพร่วิทยาการทางแพทย์ ในการบริการผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นระบบทั่วภูมิภาค

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(Number of participants):

จำนวน 139 ราย ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เภสัชกร วิศวกร นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และช่างอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
(Event period):

1-2 สิงหาคม 2562

ข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนา (ถ้ามี)
(Conference conclusions from the event) (if any):
ผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนา (ถ้ามี)
(Conference Results and outcomes of the event) (if any):

1. ผู้เข้าประชุมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์เพิ่มมาก ขึ้นแก่บุคลากรทางการแพทย์
2. ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการให้บริการและดูแลสุขภาพที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ ระบบงาน และบุคลากรในการเป็นสมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์4.0
4. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ แนวคิด และการปฏิบัติงาน ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน

Web link อ้างอิงการดำเนินการ
(Web reference operation):
https://mb.mahidol.ac.th/medequip/conference2019/
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):

Related Topics