1. งานวิจัย: การควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย
(Research topic):

การควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย

คณะ/สาขาวิชา
(Faculty/Program):

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ, ดร.ปราณี ฟู่เจริญ,
รศ.ดร.ม.ล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์)

ที่มาและความสำคัญ
(Background and importance):

โรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในโลกรวมถึงประเทศไทย ประมาณร้อยละ 5.2
ของประชากรโลกเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ความเสี่ยงของการมีบุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติสูงถึงร้อยละ 1.1 ของคู่แต่งงานของประชากรทั้งโลก หรือ 2.7 คน ใน 1,000 คน การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงให้มีผู้ป่วยเกิดใหม่ลดลงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา
(Scope of research/Study Areas):

พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในระดับเซลล์ โปรตีน และอณูพันธุศาสตร์

วัตถุประสงค์
(objectives):

เพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคและพาหะด้วยเทคนิคระดับเซลล์ โปรตีน และอณูพันธุศาสตร์ ที่รวดเร็วแม่นยำ

แหล่งทุนสนับสนุน
(Funding agencies):

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่ร่วมมือ
(Cooperative agencies):

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders):

คู่สมรสที่จะมีบุตร ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย กระทรวงสาธารณสุข

ระดับความร่วมมือ
(Cooperation level):

ระดับประเทศ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
(Results and impacts) (ระบุวันที่มีการนำไปใช้) (Specify the date it is used)

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พฤศจิกายน 2557 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียในเวชปฏิบัติทั่วไป กันยายน 2560

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน
(Web reference):
https://www.facebook.com/mb.mahidol/photos/a.10151471908580170/10157044784870170/?type=3&theater
https://mb.mahidol.ac.th/en/thalassemia-analysis/
รูปภาพประกอบ
(Picture):
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(Relevant SDG goals):

Related Topics